aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ระเบียบตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ซากสัตว์

แบบคำขอทำบัตรประจำตัวสัตวแพทย์/สารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

banner-card

แบบคำขอทำบัตรประจำตัวสัตวแพทย์/สารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

กรณีสัตวแพทย์ต้องแนบเอกสารดังนี้
      1.รูปถ่าย ๑ นิ้ว โดยแต่งเครื่องแบบปกติขาว พื้นหลังรูปถ่ายเป็นสีฟ้า จำนวน ๑ รูป
(เขียนชื่อด้านหลังรูป)
      2.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

กรณีสารวัตร ต้องแนบเอกสารดังนี้
      1.รูปถ่าย ๑ นิ้ว โดยแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เช่น เครื่องแบบสารวัตร)
พื้นหลังรูปถ่ายเป็นสีแดง จำนวน ๑ รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป)
     2.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
     3.หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรของกรมปศุสัตว์หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว์ (เฉพาะพนักงานราชการ)

 

 Downloadแบบคำขอทำบัตรประจำตัวสัตวแพทย์/สารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 


ตัวอย่างบัตรสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์  
    vetcard02 
 

  vetcard02 black

 
 ตัวอยา่งบัตรสารวัตร กรมปศุสัตว์  
 vet1card01   
 vetcard01 black

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 12:32 น.  
icon-fee
............................................................................
icon-banner-raw2558
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-banner-02
............................................................................
icon-banner-03
...........................................................................
icon-banner-04
...........................................................................
icon-banner-05
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???