aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home การจัดการองค์ความรู้ KM คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

อีเมล พิมพ์ PDF
เอกสารทางวิชาการ

 

 เรื่องที่ 2

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ สำหรับ สถานพยาบาลสัตว์ สถานประกอบการผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์

 

โดย

วนิดา แจ้งประจักษ์ 

อุบลวรรณ  จตุรพาหุ
บัญชา  ชุติมันตานนท์
จักรกริศน์  ไกรสนธิ์
ธีระยุทธ  สุทธิจักร์

 ทะเบียนวิชาการเลขที่ 59(2) – 0120- 057
สถานที่ดำเนินการ ฝ่ายระหว่างประเทศ กองสารวัตรและกักกัน
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2558 - ธันวาคม 2558
การเผยแพร่ เว็บไซต์กองสารวัตรและกักกัน
http:// aqi.dld.go.th
เอกสารเผยแพร่จัดพิมพ์โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์


คำนำ

         กรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายบังคับใช้กฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบอย่างเข้มงวดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในส่วนของการเข้าตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ สถานประกอบการผลิต นำเข้า หรือขาย อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ซึ่งอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว มีอำนาจในการเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย โดยเข้าไปทำการตรวจสอบ ตรวจค้นยึดหรืออายัด เอกสารหรือวัตถุใดๆ หรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทราบข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และระมัดระวังในการตรวจสอบ ตรวจค้นรวมถึงต้องเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับตามอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องกระทำโดยความสุจริตใจ ปราศจากอคติ โปร่งใส เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ในส่วนของการดำเนินคดีหรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้กระทำความผิดนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายและมีความละเอียดรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐาน มีการปฏิภาณไหวพริบในการสืบหาข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมทำการขยายผล เพื่อติดตามดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ครบถ้วนถูกต้อง ชัดเจน จึงเป็นการยากที่ผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นความผิดอย่างไรก็ตามเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์สำหรับสถานพยาบาลสัตว์ สถานประกอบการผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตวยาสัตว์ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

 

 คณะผู้จัดทำ    

วนิดา แจ้งประจักษ์
อุบลวรรณ จตุรพาหุ 
บัญชา ชุติมันตานนท์ 
จักรกริศน์ ไกรสนธิ์  
ธีระยุทธ สุทธิจักร์   

 

 

downdisk   download เอกสารวิชาการ : คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ สำหรับ สถานพยาบาลสัตว์ สถานประกอบการผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 16:38 น.

 

 

 

 

 

 
icon-fee
............................................................................
icon-banner-raw2558
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-banner-02
............................................................................
icon-banner-03
...........................................................................
icon-banner-04
...........................................................................
icon-banner-05
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???