aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home การจัดการองค์ความรู้ KM คู่มือการวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายสัตว์จากระบบฐานข้อมูล e-Movement โดยซอฟท์แวร์ Pajek และ R

คู่มือการวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายสัตว์จากระบบฐานข้อมูล e-Movement โดยซอฟท์แวร์ Pajek และ R

อีเมล พิมพ์ PDF

เอกสารทางวิชาการ

เรื่องที่ 2

คู่มือการวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายสัตว์
จากระบบฐานข้อมูล e-Movement โดยซอฟท์แวร์ Pajek และ R

 

โดย
นายณัฐชัย วรสุทธิ์
นางนพวรรณ บัวมีธูป

 

เลขทะเบียนวิชาการเลขที่ : 60 (2)-0120-111
สถานที่ดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มกราคม 2556-31 ธันวาคม 2560
การเผยแพร่ : เว็บไซต์ กองสารวัตรและกักกัน
http://aqi.dld.go.th

 


 คำนำ

      คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะหข์ ้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ โดยใช้วิธีการการวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้กันในอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะทางด้านสังคมและจิตวิทยา รวมถึงปัจจุบันในส่วนที่เป็นเครือข่ายทางสังคมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น Facebook twitter หรือ google ที่ใช้หลักการเบื้องต้นของ Network Analysis มาเป็นอัลกอรึธึมในการจัดการโฆษณาและสร้างรายได้ จนไปถึงขั้นการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยปัจจุบันในทางการสัตวแพทย์เองได้มีการนำ มาใช้ในทางระบาดวิทยา โดยเฉพาะในการเกิดการระบาดที่มาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิต ซึ่งขณะนี้กำลังมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ อย่างมีนัยสำคัญ

      กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในด้านสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะการควบคุมป้องกันโรค ทั้งนี้หนึ่งในกระบวนการที่สำคัญของการควบคุมโรคคือ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนา ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) โดยข้อมูลจากระบบที่ได้ดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสามารถวิเคราะห์ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายสัตว์ จึงเป็นที่มาของการจัดทำ

     คู่มือฉบับนี้เพื่อให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่สนใจ นำข้อมูลหลักเกณฑ์ และวิธีการในคู่มือนี้ไปประยุกต์ใช้คู่มือฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีทักษะทางด้านการจัดการข้อมูลผ่าน ซอฟท์แวร์ EXCEL ระดับกลางค่อนข้างไปทางสูง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเบื้องต้นเนื่องจากซอฟท์แวร์ที่ใช้ในคู่มือยังไม่รองรับภาษาไทย อนึ่ง คณะผู้เขียนเป็นเพียงผู้ดำเนินการวิจัย หรือ ศึกษาการวิเคราะห์เครือข่ายในระดับต้นเท่านั้น หากข้อมูลบางอย่างในคู่มือนี้มีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นประการใด คณะผู้เขียนขอน้อมรับข้อผิดพลาดดังกล่าวและจะนำไปแก้ไขและพัฒนาในลำดับถัดไป คณะผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจในการนำไปต่อยอดและพัฒนางานทางด้านการควบคุมป้องกันโรคระบาด หรือ ทางระบาดวิทยาอื่น ๆ ต่อไป

 

 

downdisk  download เอกสารวิชาการ : คู่มือการวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายสัตว์จากระบบฐานข้อมูล e-Movement โดยซอฟท์แวร์ Pajek และ R


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 มกราคม 2018 เวลา 12:41 น.  
icon-fee
............................................................................
icon-banner-raw2558
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-banner-02
............................................................................
icon-banner-03
...........................................................................
icon-banner-04
...........................................................................
icon-banner-05
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???