aqi

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home

banner-img 4937

 กิจกรรมดำเนินการ

ดูแลเลี้ยงดูสุนัข ซึ่งมีทั้งหมด 3 กลุ่มคือ
   1. สุนัขที่ถูกจับกุมจากกรณีผู้ลักลอบค้าสุนัขข้ามชาติ

   2. สุนัขจรจัด

   3. สุนัขซึ่งเจ้าของไม่สามารถดูแลและเลี้ยงดูได้


รายงาน สุนัข-แมว ที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์   

 update (ข้อมูล ณ 16-22 มิถุนายน 2561)

ด่านกักสัตว์ชนิดสัตว์ยอดยกมารับใหม่ตายอุปการะคงเหลือหมายเหตุ
นครพนม สุนัข 560 - 21 - 539  
  แมว - - - - -  
กาญจนบุรี สุนัข - - - - -  
สระแก้ว สุนัข - - - - -  
อุบลราชธานี สุนัข - - - - -  
บุรีรัมย์ สุนัข 1,162 60 61 - 1,161  
เพชรบุรี สุนัข - - - - -  
สตูล สุนัข - - - - -  
รวม สุนัข,แมว 1,722 60 82 - 1,700  


ระเบียบข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์

 
download โหลดแบบฟอร์ม

 1. แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
 2. หนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
 3. แบบคําขออนุญาตการขอบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวและนำเสนอข่าวสารในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
 4. ระเบียบข้อปฏิบัติสัญญาและเงื่อนไขการรับอุปการะ

ภาพศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
      ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) ที่ให้การสนับสนันในการสร้างที่พักสุนัข
ผู้สนใจบริจาคอาหารหรือปัจจัยอื่นๆ สามารถบริจาคได้ที่ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ โทร. 0 4464 6061 ได้โดยตรง หรือที่กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 501 3473 โทรสาร 02 501 3773 ต่อ 104 หรือบริจาคเงินได้ที่บัญชีมูลนิธิสัตวแพทย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 044-1-09228-2 สาขาราชเทวี

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

ภาพปัจจุบันศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์ 


Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!



ภาพกำลังก่อสร้าง
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!


ระเบียบข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์

 
download โหลดแบบฟอร์ม

 1. แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
 2. หนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
 3. แบบคําขออนุญาตการขอบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวและนำเสนอข่าวสารในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
 4. ระเบียบข้อปฏิบัติสัญญาและเงื่อนไขการรับอุปการะ

ข้อปฏิบัติศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
           ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการในเรื่องของการจัดตั้งสถานที่  เพื่อรองรับสุนัขของกลางที่ถูกจับกุมในระหว่างการเคลื่อนย้ายเพื่อส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน   โดยผิดกฎหมายรวมถึงสุนัขจรจัดและสุนัขที่เจ้าของไม่สามารถดูแลและเลี้ยงดูได้ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะดำเนินการในการบริหารจัดการสุนัขเหล่านี้ ทั้งในเรื่องของสุขภาพ อาหาร ที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังมีการเปิดโอกาส ให้ประชาชน ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสุนัขเหล่านั้น ได้และยังสามารถรับสุนัขภายในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง เพื่อนำไปอุปการะเลี้ยงดู เมื่อเห็นว่าสุนัขตัวนั้นๆ น่าสงสาร น่าดูแล แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น มีทั้งผลตอบรับในทางลบและทางบวก จากการนำเสนอข่าวสารภายในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง ของสื่อมวลชนต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และยังทำให้เกิดความสับสนไม่ชัดเจนในเรื่อง ที่จะติดต่อหรือเข้าเยี่ยมชมหรือดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติ เพื่อให้เป็นระเบียบสำหรับใช้เพื่อควบคุม และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงสามารถดูแลระบบการบริหารจัดการของศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงให้มีระเบียบแบบแผน ตามหลักของการบริหารงานของส่วนราชการ ภายในกรมปศุสัตว์


สถานที่ติดต่อกองสารวัตรและกักกัน  กรมปศุสัตว์  69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์    02 653 4444 ต่อ 4174,4179  โทรสาร 02 653 4444 ต่อ 4371  อีเมลล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ที่อยู่ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง  (ที่อยู่/เบอร์โทร/เบอร์แฟ็กส์/อีเมลล์)


1. ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงนครพนม
ด่านกักสัตว์นครพนม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร. 042 522591 email; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

2. ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงบุรีรัมย์
ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ 1 หมู่ที่ 18 ตำบลหูทำนพ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 33112 โทร- email; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

3. ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงสระแก้ว
ด่านกักสัตว์สระแก้ว 15 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทร. 037 231208 email; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

4. ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงกาญจนบุรี
ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71240 โทร. 034 683446 email; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
1. ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงเปิดบริการให้เข้าชมทั้งรายบุคคลและเป็นหมู่คณะโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.
2. ในการขอเข้าเยี่ยมชม โดยไม่มีกิจกรรมใดๆ ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงเปิดให้เข้าเยี่ยมชม โดยไม่ต้องตัดต่อล่วงหน้า และให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชม ณ ที่ทำการศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง นั้นๆ
3.  ในการขอเข้าเยี่ยมชม จัดทำกิจกรรม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การทำข่าวของสื่อมวลชน ของคณะประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ติดต่อสอบถามและนัดวันเวลาล่วงหน้า ได้ที่กองสารวัตรและกักกัน หลังจากนั้น จึงทำหนังสือขออนุญาตตามแบบฟอร์ม ศฟ.1   เพื่อเข้าชมและทำกิจกรรมถึงผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ โดยส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
4.  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง มีดังต่อไปนี้
-  แต่งกายสุภาพ รัดกุม
-  ไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปใน ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
-  ไม่หยิบฉวยหรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความสกปรก หรือการชำรุดเสียหายแก่สิ่งของและสถานที่ในศูนย์ฯ
-  ไม่สูบบุหรี่ในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
-  ไม่ให้อาหารสัตว์ในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
-  ไม่ส่งเสียงรบกวน  หรือทำการยั่วยุรังแกสัตว์ในศูนย์ฯ
-  ไม่กระทำการใดๆภายในเขตศูนย์ฯ อันเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความรำคาญแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมอื่นๆ
-  ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยพละการณ์
-  ทางศูนย์ฯจะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุทุกกรณีในศูนย์ฟื้นฟูเลี้ยง
-  หัวหน้าศูนย์ฯ มีอำนาจสิทธิขาด ในการเชิญผู้เข้าเยี่ยมชมให้ออกจากพื้นที่ศูนย์ฯ  หากผู้เข้าเยี่ยมชมละเมิดกฎข้อปฏิบัติ


ข้อปฏิบัติการขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
           กรมปศุสัตว์ได้ทำการจับผู้ลักลอบค้าสุนัขและแมวโดยผิดกฎหมายพร้อมทั้งยึดสัตว์ที่ จับกุมได้เป็นของกลาง และนำไปดูแลเลี้ยงดูตามด่านกักกันสัตว์ 5 แห่งของกรมปศุสัตว์ โดยตั้งเป็นศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงขึ้นมา
           สุนัขที่ท่านเลือกรับอุปการะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับช่วงอายุของสุนัขแล้วท่านอาจ ต้องพาสุนัขไปฉีดวัคซีนอื่นๆ เพิ่มเติม ตรวจอุจจาระ และให้ยาป้องกันพยาธิตามช่วงอายุต่อไป ทางศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง  จะให้ใบรับรองการฉีดวัคซีนรวม 5 โรค โรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันและประวัติทางการแพทย์ (ถ้ามีของสุนัขแก่ท่าน) พร้อมทั้งการจัดทำทะเบียนสุนัข
           ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงไม่ทราบแหล่งกำเนิดของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ภายใต้การเลี้ยงดูของศูนย์ฯ ถึงแม้ว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายจะได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ สัตว์เลี้ยงบางตัวอาจอยู่ในช่วงระยะฟักตัวของโรค ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ ณ เวลาที่สัตว์เลี้ยงได้รับการอุปการะ ศูนย์ฯจะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบ ต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่ท่านเลือกรับอุปการะ และศูนย์ฯจะไม่จ่ายเงินชดเชยไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม ท่านรับประกันว่าจะไม่นำสุนัขที่ได้รับจากศูนย์ฯไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า แลกเปลี่ยน บริโภค ปล่อยข้างถนน/วัด ทอดทิ้ง หรือกำจัดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง และหากท่านไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขได้อีกต่อไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ท่านรับประกันว่าสุนัขจะได้รับการส่งต่อให้บุคคลอื่นที่สามารถเลี้ยงดูและรับผิดชอบสุนัขเป็นระยะเวลานานได้เป็นอย่างดี และท่านต้องติดต่อศูนย์ฯ โดยทันที หรือสุนัขที่รับไปอุปการะเลี้ยงดูสร้างความลำบากใจให้ ทางศูนย์ฯ อนุญาตให้นำสุนัขที่ขออุปการะสามารถนำกลับมาส่งที่ศูนย์ฯตามเดิมพร้อมหลักฐานประวัติทางการแพทย์
           บุคคลทั่วไป/องค์กร/หน่วยงาน/ภาคประชาชน/มูลนิธิฯ/อื่นๆ สนใจขอรับอุปการะสัตว์ของศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงโดยนำไปเลี้ยงเองหรือนำไปส่งต่อแก่ผู้รับอุปการะอื่น ให้กรอกแบบหนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงตามแบบฟอร์ม ศฟ.3 โดยกรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ และส่งอีเมล์ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือนำไปยื่นที่ศูนย์ฯ นั้นๆ ได้โดยตรง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ  





วีดีโอเผยแพร่





 
 โหลดรายละเอียดแบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์

ผู้สนใจบริจาคอาหารหรือปัจจัยอื่นๆ  สามารถบริจาคได้ที่ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์  โทร. 0 4464 6061 ได้โดยตรง หรือที่กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 501 3473 โทรสาร 02 501 3773 ต่อ 104 หรือบริจาคเงินได้ที่บัญชีมูลนิธิสัตวแพทย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 044-1-09228-2 สาขาราชเทวี

แสดงความคิดเห็น

 

 

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???