แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:42 น. ผู้ดูแลระบบ กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองสารวัตรและกักกัน
พิมพ์

2img 6436

แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารณ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ปี 2560-2563  โดยมีวิสัยทัศน์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 เป้าประสงค์ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ตามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก WHO และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ OIE อย่างไรก็ตามปัญหารการเพิ่มประชากรสุนัขจรจัดในพื้ที่เขตเมืองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นแหล่งสังรังโรคพิษสุนัขบ้าจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

วีดีโอ : แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:27 น.