กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 09 ตุลาคม 2016 เวลา 21:46 น. ผู้ดูแลระบบ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ - กฎหมายอนุบัญญัติ
พิมพ์
ประกาศกระทรวงฯ/กรม/ระเบียบกรมฯ  >>  


กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ลำดับที่ กฎหมายอนุบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว วันที่มีผลบังคับใช้
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (ม.6(4) + 12)

 

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2558 (ม.6(7) + 9)  

   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558  (มาตรา 4 + 6 (1)) + ข้อ 25  

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ. 2558   (ม.6 (1)) + ข้อ 26  

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ พ.ศ. 2558 (ม.6(1))  

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 09 ตุลาคม 2016 เวลา 22:04 น.