emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 

สำหรับผู้ประกอบการ

แจ้งเพื่อทราบ

 ผู้ประกอบการทั่วไป   : ลงทะเบียนระบบใหม่ได้เท่านั้น (!) ตั้งแต่วันที่ 12 ธค.62 เป็นต้นไป
  ผู้ประกอบการทั่วไป   : ห้าม(!) ยื่นคำขอใบย้ายในระบบใหม่ ช่วงวันที่ 12-31 ธค.62
  ผู้ประกอบการทั่วไป   : สามารถออกใบย้ายล่วงหน้าใน ระบบเก่าให้ครอบคลุมไปจนถึงวันที่ 2 มค. 63
    (ระบบเก่าจะปิดในวันที่ 27 ธค. 62 16.30 น.)
  ผู้ประกอบการ EPP(!)   : สามารถอนุมัติและพิมพ์ใบย้ายในระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 23 ธค. 62 เป็นต้นไป
  เจ้าหน้าที่   : ห้าม(!)  อนุมัติและพิมพ์ใบย้ายในระบบใหม่ ช่วงวันที่ 12-31 ธค.62

.

udate new emove62

            ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Movement ตามนโยบายภาครัฐ ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์เกษตรและการให้บริการประชาขนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันให้ภารกิจเร่งด่วน (Quick Win)  และ GovTech ให้ประสบผลสำเร็จ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

จะเริ่มเปิดให้ผู้ประกอบการทั่วไปและผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege permit)ลงทะเบียนใช้งานระบบ e-Movement ใหม่ผ่านทาง URL https://newemove.dld.go.th/req

1. สำหรับผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถเข้าใช้งานในระบบใหม่

 • โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ สอบถามผ่าน Line Official Account โดยค้นหา @504jptem

หมายเหตุ หากผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าระบบ e-Movement ใหม่ ด้วยรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านข้างต้นนี้ เนื่องจาก

 • 1. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการล้างข้อมูลทั้งหมดหากไม่มีการเข้าใช้งาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555-2561
 • 2. กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องตามทะเบียนราษฎร์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการล้างข้อมูลทั้งหมดเช่นกัน

           จึงขอให้ผู้ประกอบการทำการลงทะเบียนในระบบใหม่และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

2. สำหรับผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล ผู้ดูแลระบบจะดำเนินดังนี้

 • 2.1 ผู้ดูแลระบบจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด
 • 2.2 ให้นิติบุคคลลงทะเบียนใหม่ โดยใช้เลขทะเบียนการค้า (เลขนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า)
 • 2.3 ให้ระบุอีเมล e-mail เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล
 • 2.4 กรณีผู้ประกอบการมีมากกว่า 1 สาขา ให้ผู้ประกอบการระบุเลขที่สาขา เป็นตัวเลข 5 หลัก เช่น 00001
 • 2.5 สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิเคลื่อนย้ายแบบพิเศษ EPP (e-Privilege permit) ที่อยู่ที่ลงทะเบียนในระบบใหม่นั้นต้องตรงกันกับที่อยู่สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจรับรองด้วย

3. สำหรับผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติ ผู้ดูแลระบบจะดำเนินดังนี้

 • 3.1 ผู้ดูแลระบบจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด
 • 3.2 ให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติทำการลงทะเบียน โดยใช้เลขบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมอีเมลเพื่อยืนยันตัวบุคคล

 

4. สำหรับตัวแทน ผู้ดำเนินการและผู้ประกอบการที่สั่งหรือผลิตเบอร์หู NID ผู้ดูแลระบบจะดำเนินดังนี้

 • 4.1 ผู้ดูแลระบบจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด
 • 4.2 ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นตัวแทน ผู้ดำเนินการ หรือผู้ประกอบการ ให้ลงทะเบียนในระบบ e-Movement ใหม่ทั้งหมด

 

หมายเหตุ การลงทะเบียนมีเงื่อนไขและข้อจำกัด ดังนี้

 • 1. รหัสผู้ประกอบการ ตัวแทน และผู้ดำเนินการต้องไม่เป็นบัญชีเดียวกัน
 • 2. อีเมล e-mail ต้องไม่ซ้ำกับผู้ใช้งานอื่นในระบบ เนื่องจากกรณีที่ผู้ประกอบการลืมรหัสผ่าน ระบบจะสามารถส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

 

 

 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  : กองสารวัตรและกักกัน เบอร์ 02 501 3473 ต่อ 106
 : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
 Line Official Account  โดยค้นหา @504jptem (ชื่อไลน์ DLDemove)