emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

 งบประมาณด่านฯ ปี 2562

 ลำดับ  รายการงบประมาณ
 1.  งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) ปีงประมาณ 2562 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์
 2.  งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ควบคุม บาบัดและชันสูตรโรคสัตว์ ค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 3.  งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
4.  งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.  งบประมาณแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
6.  งบประมาณแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี)โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
7.  งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี)โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกิจกรรมเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน

 

 ข้อมูลจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสารวัตรและกักกัน

 ด่านกักกันสัตว์สงขลา

 ลำดับ  รายการการประกวด
 1.  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 11 รายการ
 2.  ตารางแสดงราคากลาง

 

 

 ข้อมูลจาก : ด่านกักกันสัตว์สงขลา