emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

egg1 banner

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-13.30 น.


        สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กองสารวัตรและกักกัน และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีการบริการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าใช้สิทธิ์ระบบงานเคลื่อนย้าย
ไข่ออนไลน์นออกสถานที่ และชี้แจงการเข้าใช้งานเบื้องต้น ณ โรงแรม ที วินเทจ อำเภอบางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังข้อชี้แจงตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว
ติดตามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ : http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/139-egg-online


 

 

.

egg online

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ

ประเภทบุคคลธรรมดา

(ก) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

(ข) กรณีผู้ยื่นคำขอแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(ค) ใบอนุญาตให้ทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ ประเภท ไข่

(ง) หลักฐานประกอบอื่นที่จำเป็นแล้วแต่กรณี(เช่น กรณีฟาร์ม ต้องมีเอกสารรับรองฟาร์ม หรือใบผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ, กรณีศูนย์รวบรวมอาจต้องมีเอกสารแสดงถึงแหล่งที่มา)

(จ) หลักฐานประกอบอื่นที่จำเป็นแล้วแต่กรณี (ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้องขอ)

 

 ประเภทนิติบุคคล

(ก) สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล

(ข) สำเนาประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(ค) กรณีผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(ง) สำเนาใบอนุญาตให้ทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ ประเภท ไข่

(จ) หลักฐานประกอบอื่นที่จำเป็นแล้วแต่กรณี

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับบริการสามารถดาวโหลดเอกสารและกรอกแบบคำขอยื่นเอกสารแบบคำขอได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่

แบบคำขออนุญาตเข้าใช้สิทธิการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ประเภทไข่เพื่อการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ Online)

    เรื่อง     ดาวโหลดเอกสาร

   
    1. สำหรับ ฟาร์มไก่ไข่


    Download
 สำหรับ ฟาร์มไก่ไข่ 

    2. สำหรับ ศูนย์รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายไข่หรือ ล้ง


    Download
 สำหรับ ศูนย์รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายไข่หรือ ล้ง 

 

egg chat

 

วีดีโอสื่อประชาสัมพันธ์


emovement

ประกาศ กองสารวัตรและกักกัน  เรื่อง ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-movement) ขัดข้อง ฉบับที่ 5

ใบคำขอ

ใบอนุญาต

 

 

 

 

afs control62

มาตราการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African Swine Fever
ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน
           ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์ระวหว่างประเทศรายงานว่าขณะนี้พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever:ASF) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร (ASF) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่รุนแรงในสัตว์ตระกูลสุกร โดยมีสุกรป่าเป็นแหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค โรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นสำหรับภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย และเป็นโรคที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐฺกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างสูงหากเกิดการระบาดของโรคยากที่จะควบคุมกำจัดโรคให้หมดไปได้ อีกทั้งไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคดังกล่าว สุกรที่ติดเชื้อแสดงอาการป่วยเกือบร้อยละ 100 มีอัตราการตายสูงร้อยละ 100 โรคอหิวาต์ดังกล่าวสมารถติดต่อได้จากการที่สุกรสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรที่ป่วยโดยตรงจาการหายใจ หรือการกินรวมกัน หรือการโดนเห็บที่มีเชื้อกัด


           จากการระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนอาจมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าว สาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ในภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสการปนเปื้อนจากการติดมากับคนและอาหารที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อนำเข้ามาบริโภค

          ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานในสังกัดของท่านโดยเฉพาะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) ให้เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์โดยเฉพาะสินค้าประเภทสุกร รวมไปถึงอาหารสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบเพื่อเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบต่อไป

เอกสารหนังสือเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ดาวโหลดเอกสารถึง
1. ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
       ฉบับที่ 2
2. ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสุกรหรือซากสุกรจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2561 เอกสารประกาศชะลอการนำเข้า

 

 

e movmentการประชุมการเชื่อมโยงระบบ e-Movement และ ระบบ National Single Window (NSW)

โดยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

  • เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศไทย (Thailand National Single Window) “ ระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจสำหรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single Window) และประเทศในภูมภาค อื่นๆ
  • การบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลอดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับหน่วยงานภาครัฐ และภารธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร-
  • การนำข้อมูลมาใช้ร่วมกัน กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง