emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

rabies ubon2561

หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยปฏิบัติงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอเชิญชวนประชาชน นำสุนัข และแมว มารับบริการ ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี)

กำหนดการ การให้บริการ
วันที่ สถานที่ให้บริการ
 7 พฤษภาคม 2561  ที่ว่าการอำเภอสิรินธร
 8-9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 10 พฤษภาคม 2561  วัดบ้านบก ม.5 ต.โนนผึ่ง จ.วารินชำราบ
 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
 12 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเมืองอุบลราชธานี (บ้านนาควาย)
 15 พฤษภาคม 2561 จุดที่ 1 สำนักงานเทศลาลตำบลเขมราฐ
จุดที่ 2 ศาลากลางบ้าน ม.22 บ้านแสนสุข อ.เขมราฐ
 16 พฤษภาคม 2561 ลานเอนกประสงค์แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร
 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองเดช อ.เดชอุดม
 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม
   


รายงานยอดการฉีดวัคซีน/ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว

วันที่ออก
ปฏิบัติงาน
ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   รวม   ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม   รวม
ฉีดวัคซีน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด
ทำหมันสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   รวม   ทำหมันสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม  

รวม
ทำหมัน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด

 สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว
 เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย 
 7/5/2561  46  44  29  55  174  6  21  7  11  83  257  22  16  18  39  95  6  21  9  20  56 151
 8/5/2561  28  36  12  48  124  7  6  1  2  16 140   12  35  19  69  135  7  6  1  2  16 151
 9/5/2561 11   13  14  33  71  0  0  0  0  0  71  12  43  26  61  142  5  17  2  15  39 181
 10/5/2561  0  1  0  0  1  8  7  0  0  15  16  21  50  6  26  103  8  7  0  0  15 118
 11/5/2561  0  4  0  1  5  12  19  5  6  42 47   9  29  2  31  71  12  17  5  6  40 111
 12/5/2561  0  0   2   3  5  0  1  0  2  3  19  38  25  46  128  1  11  0  4  16 144 
 15/5/2561  6  14   7  16  43  1  11  3  6  21 64  5  37  14  46  102  4  11  3  7  25 127 
 16/5/2561  241  233  57  59  590  5  15  20  20  60  650  19  40  12  23  94  5  15  19  20  59 123 
 17/5/2561  0  0  0  0  0  3  25  4  7  39  39  18  47  25  46  136  3  25  4  7  39  175
 18/5/2561  0  0  0  0  0  16  26  3  8  53 53   13  38  3  17  71  16  25  3  8  52  123
รวม 332  373  121  215  1,013  58  131  43  62  294 1,307  150  373  150  404  1,077  67  155  46  89  357 1,434

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุรินทร์

สุนัข ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  866  ตัว สุนัข ทำหมันสะสมทั้งหมด 745   ตัว
แมว ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  441  ตัว แมว ทำหมันสะสมทั้งหมด  689  ตัว
สัตว์อื่นๆ ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  0  ตัว สัตว์อื่นๆ ทำหมันสะสมทั้งหมด  0  ตัว
รวมทำวัคซีนสะสมทั้งหมด  1,307  ตัว รวมทำหมันสะสมทั้งหมด  1,434  ตัว

 

ภาพกิจกรรม