emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

rabies yasothon61

หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดยโสธร

หน่วยปฏิบัติงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดยโสธร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอเชิญชวนประชาชน นำสุนัข และแมว มารับบริการ ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (ให้บริการฟรี)

กำหนดการ การให้บริการ
   วันที่    อำเภอ   สถานที่ให้บริการ
   21 พฤษภาคม 2561    อำเภอกุดชุม    1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่
   22 พฤษภาคม 2561    อำเภอกุดชุม
   อำเภอกุดชุม
   อำเภอทรายมูล
   1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
   3. เทศบาลตำบลนาเวียง
   23 พฤษภาคม 2561    อำเภอทรายมูล    1. สวนสาธารณะสระแก้วเทศบาลทรายมูล
   2. วัดบ้านคำดรตา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
   3. ตลาดชุมชนบ้านสร้างช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
   24 พฤษภาคม 2561    อำเภอเมืองยโสธร    1. ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู
   2. วัดสว่างอารมณ์ บ้านศาลาแดง หมู่ 8
   3. ตลาดสดบ้านสะเดา
   25 พฤษภาคม 2561    อำเภอเมืองยโสธร    1. วัดบ้านค้อเหนือ หมู่ 1
   2. ศาลาวัดบ้านดอนกลอย
   3. ศาลาวัดบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 11, 15

 

 


รายงานยอดการฉีดวัคซีน/ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว

วันที่ออก
ปฏิบัติงาน
ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   รวม   ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม   รวม
ฉีดวัคซีน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด
ทำหมันสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   รวม   ทำหมันสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม  

รวม
ทำหมัน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด

 สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว
 เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย 
 21/5/2561  0  0   0  0  0  2  9   4  19  34 34  22  66  14  14  116  2  9  4  19  34 150
 22/5/2561  1  2  2  2  7  3  10   1  4  18 25  20  88  9  24  141  5  32  2  8  47 188
 23/5/2561  84  86  29  34  243  0  0  0  8  8 251  47  171  14  80  312  0  10  2  3  327  327
 24/5/2561  188  254  63  133  638  1  7  0  8  16 654  11  67  19  57  154  1  7  0  8  16 170 
 25/5/2561  479  364  83  79  1,005  3  3  2  2  10 1,015  28  83  3  25  139  4  6  2  2  14 153 
รวม  762  706  177  248  1,893  9  29  7  41  86 1,979  128  475  59  200  862  12  64  10  40  126 988

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดยโสธร

สุนัข ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  1,506  ตัว สุนัข ทำหมันสะสมทั้งหมด 679   ตัว
แมว ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  473  ตัว แมว ทำหมันสะสมทั้งหมด  309  ตัว
สัตว์อื่นๆ ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  0  ตัว สัตว์อื่นๆ ทำหมันสะสมทั้งหมด  0  ตัว
รวมทำวัคซีนสะสมทั้งหมด  1,979  ตัว รวมทำหมันสะสมทั้งหมด  988  ตัว

 

 

 

 ภาพกิจกรรม


.