emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

Rabi Srisaket61

หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยปฏิบัติงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอเชิญชวนประชาชน นำสุนัข และแมว มารับบริการ ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี)

กำหนดการ การให้บริการ
   วันที่    อำเภอ   สถานที่ให้บริการ
   28 พฤษภาคม 2561    อุทุมพรพิสัย
   ห้วยทับทัน
   1. ศาลาวัดบ้านสระภู ตำบลกำแพง
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
   30 พฤษภาคม 2561    เมืองจันทร์
   โพธิ์ศรีสุวรรณ
   1. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
   2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
   31 พฤษภาคม 2561    ศิลาลาด
   ราษีไศล
   1. อุทธยานธรรมดงยาง
   2. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง ราษีไศล
   1 มิถุนายน 2561    น้ำเกลี้ยง
   กันทรลักษ์
   1. สำนักสงฆ์โนนม่วง ม.5 ต.รุ่งอรุณ
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
   4 มิถุนายน 2561    ขุขันธ์    1. วัดตะเคียน ม.12 ต.ตะเคียน 
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ต.ห้วยเหนือ
   3. วัดบ้านโคกโพน ม.3 ต.กันทรารมย์
   5 มิถุนายน 2561    ขุขันธ์
   ขุขันธ์
   ภูสิงห์
   1. ศาลากลางหมู่บ้านอาวอยม.2 ต.โสน
   2. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแสนสุข ม.12 ต.ปรีอใหญ่
   3. ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ 
   6 มิถุนายน 2561    ไพรบึง
   ขุนหาญ
   1. ศาลากลางบ้าน ม.8 ต.ไพรบึง
   2. เทศบาลตำบลกระหวัน
   7 มิถุนายน 2561    กันทรลักษ์
   กันทรลักษ์
   ศรีรัตน
   1. ศาลาประชาคมบ้านภูเงิน
   2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
   3. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
   8 มิถุนายน 2561    โนนคูณ
   กันทรารมย์
   1. หอประชุมอำเภอโนนคูณ
   2. อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลกันทรารมย์

 

 รายงานยอดการฉีดวัคซีน/ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ออก
ปฏิบัติงาน
ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   รวม   ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม   รวม
ฉีดวัคซีน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด
ทำหมันสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   รวม   ทำหมันสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม  

รวม
ทำหมัน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด

 สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว
 เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย 
 28/5/2561  97  24  7  11  139  5  24  2  4  35 174   52  82  15  10  159  5  24  2  6  37 196
 30/5/2561  27  26  15  15  83  15  14  11  20  60 143   37  71  17  39  164  12  23  11  20  66  230
 31/5/2561  17  28  12  12  69  7  32  11  13  63 132  27  62  12  29  130  6  29  11  15  61 191
 1/6/2561  5  6  6  6  23  9  12  0  0  21 44  24  50  10  35  119  9  12  0  0  21 140 
 4/6/2561  18  18  6  12  54  14  33  8  17  72  126  43  58  24  32  175  23  38  8  17  86 243
 5/6/2561  27  30  13  16  86  25  14  3  0  42 128  58  102  22  63  245  22  27  0  4  53 298
 6/6/2561  27  30  14  20  91  4  9  0  1  14 105  62  88  25  49  224  24  26  3  16  69  293
 7/6/2561   27  22  7  53  109  13  33  2  7  55 164  36  117  34  134  321  26  20  0  0  46  367
 8/6/2561  54  53  27  43  177  10  27  0  1  38 215  26  47  15  66  154  10  27  0  1  38 192
 รวม  299  237  107  188  831  102  198  37  63  400 1,231  365  677  174  457  1,673  137  226  35  79  477 2,150

 

 

ภาพกิจกรรมโดยรวม

วันที่ 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561