emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

.rabies Prachinburi

 

หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
       จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ แจ้งกำหนดการโครงการควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก

โดยจัดให้บริการ ฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข และแมว ฟรี
 " ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"

จึงขอเชิญชวนประชาชน นำสุนัข และแมว มารับบริการ ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี)

กำหนดการ การให้บริการ
   วันที่    อำเภอ    ตำบล   สถานที่ให้บริการ
   14 มิถุนายน 2561   ประจันตคาม   ประจันตคาม    สวนสุขภาพเทศบาล
   15 มิถุนายน 2561   ประจันตคาม   โพธ์ฺงาม    วัดพรหมรังษี
   16 มิถุนายน 2561   เมืองปราจีนบุรี   หน้าเมือง    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
   17 มิถุนายน 2561   เมืองปราจีนบุรี   หน้าเมือง    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
   18 มิถุนายน 2561   เมืองปราจีนบุรี   หน้าเมือง    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
   19 มิถุนายน 2561   เมืองปราจีนบุรี   บ้านพระ    อบต. บ้านพระ
   20 มิถุนายน 2561   เมืองปราจีนบุรี   เนินหอม    อบต. เนินหอม
   21 มิถุนายน 2561   ศรีมหาโพธิ์   ศรีมหาโพธิ์    ที่ว่าการ อ.ศรีมหาโพธิ์
   22 มิถุนายน 2561   ศรีมหาโพธิ์   ศรีมหาโพธิ์    ที่ว่าการ อ.ศรีมหาโพธิ์

 

รายงานยอดการฉีดวัคซีน/ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว จังหวัดปราจีนบุรี 

วันที่ออก
ปฏิบัติงาน
ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   รวม   ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม   รวม
ฉีดวัคซีน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด
ทำหมันสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   รวม   ทำหมันสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม  

รวม
ทำหมัน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด

 สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว
 เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย 
14 มิถุนายน 2561 11 17 10 28 66 36 64 7 11 118 184 25 35 10 48 118 36 64 7 9 116 234
15 มิถุนายน 2561 12 6 19 33 70 13 37 13 15 78 148 6 11 16 40 73 17 48 14 15 94 167
16 มิถุนายน 2561 10 9 23 39 81 13 3 12 28 56 137 15 22 18 53 108 14 4 12 24 54 162
 17 มิถุนายน 2561  13  26  23  38  100;  28  38  4  19  89  189  18  46  31  50  145  28  37  3  15  83  228
 18 มิถุนายน 2561  9  14  22  36  81  21  28  18  24  91  172  11  16  25  51  104  21  28  18  24  91  159
 19 มิถุนายน 2561  108  181  40  75  404  18  26  2  26  72  476  43  74  35  61  213  18  26  2  26  72  285
 20 มิถุนายน 2561  54  72  47  51  224  34  41  2  7  84  308  25  53  34  49  161  34  41  2  7  84  245
 21 มิถุนายน 2561  23  36  33  47  139  23  28  2  10  63  202  18  46  41  64  169  23  28  2  10  63  232
 22 มิถุนายน 2561  10  22  21  32  85  19  30  10  16  75  160  6  28  13  35  82  18  30  10  16  74  156
                                             
 รวมทั้งหมด 250 383 283 379 1,250 205 295 70 156 726 1,976 167 331 224 451 1,173 209 306 70 146 731 1,904

 

 ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดปราจีนบุรี

สุนัข ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  1,133   ตัว สุนัข ทำหมันสะสมทั้งหมด 1,013   ตัว
แมว ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  843   ตัว แมว ทำหมันสะสมทั้งหมด  891   ตัว
สัตว์อื่นๆ ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  0   ตัว สัตว์อื่นๆ ทำหมันสะสมทั้งหมด  0   ตัว
รวมทำวัคซีนสะสมทั้งหมด  1,976   ตัว รวมทำหมันสะสมทั้งหมด  1,904  ตัว

 

ภาพกิจกรรม