emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

rabies tak61


หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดตาก

       จังหวัดตากแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ แจ้งกำหนดการโครงการควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก

โดยจัดให้บริการ ฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข และแมว ฟรี
 " ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"

จึงขอเชิญชวนประชาชน นำสุนัข และแมว มารับบริการ ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี)

กำหนดการ การให้บริการ
   วันที่    ตำบล    อำเภอ   สถานที่ให้บริการ
 25 มิถุนายน 2561  ระแหง  เมืองตาก   ศูนย์เรียนรู้กระทงสาย (หนองมณีบรรพต)
 26 มิถุนายน 2561  แม่สอด
 แม่กุ
 แม่สอด
 แม่สอด
 1. สนามแบตมินตันเทศบาลนครแม่สอด
 2. วัดพระธาตุศิริมงคล (วัดพญาหน่อกวิ้น)
 27 มิถุนายน 2561  แม่ปะ
 พระธาตุผาแดง
 แม่สอด
 แม่สอด
 1. โรงเรียนเทศบาลแม่กุ
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 28 มิถุนายน 2561  แม่จะเรา
 ซ่องแคบ
 แม่ระมาด
 พบพระ
 1. เทศบาลแม่จะเรา
 2. ศูนย์แสดงสินค้า OTOP
 29 มิถุนายน 2561  แม่ปะ  แม่สอด  ศูนย์พักพิงเรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝน

 

รายงานยอดการฉีดวัคซีน/ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว จังหวัดตาก

วันที่ออก
ปฏิบัติงาน
ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   รวม   ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม   รวม
ฉีดวัคซีน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด
ทำหมันสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   รวม   ทำหมันสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม  

รวม
ทำหมัน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด

 สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว
 เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย 
 25 มิถุนายน 2561 33  64 47  93  237 27  34  10  83  320  43  81  40  112  276  34  48 3 11 96 372
 26 มิถุนายน 2561 24 28 15 56 123 5 1 0 1 7 130 47 109 46  102  304  5  1  0  1  7  311
27 มิถุนายน 2561  10 15 7 12 44 0 0 0 0 0 44 31 86 34 70 221 0 0 0 0 0 221
28 มิถุนายน 2561  4 14 14 10 42   3 3 0 0 6 48 57 48 59 80 244 7 17 3 5 32 276
29 มิถุุนายน 2561 0 0 0 0 0 39 53 0 0 92 92 0 0 0 0 0 38 38 0 0 76 76
รวมทั้งหมด 71 121  83  171  446   74  100  3  11  188  634  183  319  179  364  1,045  84  104  6  17  211  1,256

 

 

 

 ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดตาก

สุนัข ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  366   ตัว สุนัข ทำหมันสะสมทั้งหมด 690   ตัว
แมว ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  268   ตัว แมว ทำหมันสะสมทั้งหมด  566   ตัว
สัตว์อื่นๆ ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  0   ตัว สัตว์อื่นๆ ทำหมันสะสมทั้งหมด  0   ตัว
รวมทำวัคซีนสะสมทั้งหมด  634   ตัว รวมทำหมันสะสมทั้งหมด  1,256  ตัว

 

 

ภาพกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2561 หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์...

โพสต์โดย สารวัตรกรมปศุสัตว์ เมื่อ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018