emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

banner flood2561

    โดยในสถานการณ์ในขณะนี้หลายพื้ที่เกษตรกรประสบกับภาวะน้ำท่วมขัง มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบันเกษตกรหันมาสนใจ ในการเลี้ยงสัตว์ ทั้ง สุกร เป็ด ไก่ โค กระบือ แพะ แกะ มากขึ้น ซึ่งในช่วงฤดูฝน ทำให้สถาพพื้นที่จะชื่นแฉะ และมีน้ำท่วมขัง ดังนั้นจึงฝากเตือนให้เกษตกรระวังโรคระบาดต่างๆ ดังนี้

สุกร ต้องระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งสุกรที่ป่วยจะแสดงอาการเป็นไข้ มีแผลที่จมูกและกีบ เจ็บขา ส่วนโรคพีอาร์อาร์เอส จะพบสุกรแสดงอาการ ซึม เบื่ออาหาร รวมทั้งแสดงอาการแท้งได้ด้วย

สัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ โรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก และโรคหลอดลมอับเสบติดต่อ ที่อาจสร้างความสูญเสียให้กับสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก อาการที่พบได้ คือ คอตก คอบบิด หายใจเสียงดัง หรืออาจมีน้ำมูกไหล

โค กระบือ แพะ แกะ มักมีปัญหาเรื่องท้องอืด ท้องเสียจากการกินหญ้าอ่อนที่เพิ่งแตกยอดเมื่อได้รับน้ำฝนเข้าไปเป็นจำนวนมาก เพราะที่ผ่านมาสัตว์จะกินแต่ฟาง หรือหญ้าแห้งมาตลอดในช่วงฤดูแล้ง สำหรับโรคระบาดสัตว์ที่ควรเฝ้าระวัง เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งพบได้ที่สัตว์ในสัตว์เคี่ยวเอื้องทุกชนิดโดยสัตว์ป่วยจะแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร น้ำลายยืด เป็นแผลที่ปากและกีบ นอกจากนี้ยังมีโรคคอบวมที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงในกระบือและโค ซึ่งทั้งสองโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

ทั้งนี้ ในกรณีน้ำท่วมขังนาน เกษตรกรควรมีการเตรียมหาพื้นที่สูง เพื่ออพยพสัตว์ไปที่น้ำท่วมไม่ถึง และกรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีเสบียงอาหารสัตว์ ประเภทหญ้าแห้งไว้สำรองสำหรับสัตว์ที่ประสบปัญหาด้านพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ