emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

ASFcontrol62

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย & สปป.ลาว & เวียนดนาม
รณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF)

 27 มีนาคม 2562

          นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่หน่วยปฎิบัติการพิเศษของกรมปศุสัตว์ เพื่อออกปฎิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์สุกร (African Swine Fever : ASF) เป็นที่ทราบกกันดีว่าโรคอหิวตร์แอฟริการสุกร (African Swine Fever : ASF) เป็นโรคระบาดสำคัญในสุกร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ไม่มียารักษา ตัวเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค และทนต่อสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิ หากสุกรติดโรคแล้วจะมีอัตราการป่วยสูง และอัตราการตายสูง และมีรายงานการเกิดโรคในปลายประเทศ เช่น แอฟริกา รัสเซีย เบลเยี่ยม จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน พบการระบาดของโรคอย่างรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจการเลี้ยงสุกรของจีนอย่างมหาศาล และล่าสุดมีรายงานการเกิดโรคที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีความเสี่ยงที่เชื้อโรคระบาดจะแพร่กระจายเข้ามาสู่ประเทศไทย เพื่อให้เกิดความร่วมืในการป้องกันการแพร่กระจายตัวของเชื้อโรคระบาดดังกล่าวในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ ประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อโรคระลาดดังกล่าวขึ้น โดยร่วมกับกรมการเลี้ยงสัตว์และการประมง สามธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้น