emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

banner AFS62

 

วันที่ 25 เมษายน 2562

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
จัดประชุมอบรมผู้ประกอบการศูนย์กระจายสินค้าที่ผ่านการพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)และให้องค์ความรู้ในหัวข้อการป้องกันและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF) ที่เป็นโรคระบาดสำคัญที่เกิดกับสุกร โดยโรคดังกล่าวไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่มียารักษา ตัวเชื้อทนต่อสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิ หากสุกรติดโรคแล้วจะมีอัตราการป่วยและการตายสูง

 

 

 

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2562 กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับสำนักควบคุมป้องกัน...

โพสต์โดย สารวัตรกรมปศุสัตว์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019