emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 

center cleaning

วันที่ 30 เมษายน 2562
       นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีมอบและเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ปัจจุบันภาคการปศุสัตว์ของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ กำลังได้รับผลกระทบจากโรคสัตว์อุบัติใหม่ คือโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Ferver หรือ ASF ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคนี้ แต่นับว่ามีความเสี่ยงสูง จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ หรือยานพาหนะที่ใช้ บรรทุกนำเข้า-นำผ่าน-นำออกประเทศไทย ทั้งยังรวมถึงผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำติดตัวเข้ามาอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งหากพบว่าการระบาดของโรคดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทยเป็นมูลค่ามหาสารนับแสนล้านบาท ไม่นับรวมผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

 

 

ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

พิธีเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ 

บรรยากาศภายในงาน