emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

banner controlASF

อธิบดีกรมปศุสัตว์ติวเข้มมาตรการสกัดกั้น ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ให้หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "ยกระดับมาตรการสกัดกั้น ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) โดยมีน.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสุกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต1/ผอ.สทป./ผอ.สตส./ผอ.อยส./ผอ.สพพ.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

        การจัดประชุมสัมมนา "ยกระดับมาตรการสกัดกั้น ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง และมอบนโยบายการปฎิบัติงานการลาดตะเวนเข้มงวดตรวจค้นจับกุม การลักลอบนำเข้าสัตว์ -ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงมาตรการสกัดกั้นโรค ASF ไม่ให้หลุดรอดเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย ให้กับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน
สำหรับแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคมี 3 ระยะคือ ก่อนเผชิญเหตุการระบาด ขณะเผชิญเหตุการระบาด และหลังเผชิญเหตุการณ์ระบาด โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ 8 มาตรการ คือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรค การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาการควบคุมโรค การเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารความเสี่ยง และการจัดการฟื้นฟูเกษตรกร
       ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง กรอบในการดำเนินงาน และการสนับสนุนในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เช่น ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค ด่านกักกันสัตว์ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ และทางห้องปฏิบัติการ เพื่อจะได้นำแนวทางมาทำการซักซ้อมแผนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ร่วมกันระหว่างประเทศต่อไป
ณ โรงแรมทินีดี โฮเต็ลแอท บางกอก กอล์ฟ คลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ติวเข้มมาตรการสกัดกั้น ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ให้หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ ...

โพสต์โดย สารวัตรกรมปศุสัตว์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019