emovement

ประกาศ กองสารวัตรและกักกัน  เรื่อง ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-movement) ขัดข้อง ฉบับที่ 6

ประกาศ ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ขัดข้อง ฉบับที่ 7/2562

ใบคำขอ

ใบอนุญาต