emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 

bannerCovid19

กองสารวัตรและกักกัน และสำนักงานเลขานุการกรม
     ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลางราชเทวี) เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเริ่มดําเนินการในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในบริเวณพื้นที่ ดังนี้ 1. บริเวณที่มีประชาชนมาติดต่อราชการประจํา 2. บริเวณภายในและด้านหน้าห้องประชุมต่างๆ 3. บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคารต่างๆ 4. บริเวณภายในลิฟต์โดยสาร 5. บริเวณภายในและด้านหน้าโรงอาหาร 6. บริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงการระบาดของโรค ตามที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง โดยกรมปศุสัตว์ได้มีประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 สําหรับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยกําหนดให้มีจุดคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือ ติดต่อราชการในบริเวณพื้นกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลางราชเทวี) ที่บริเวณประตูทางเข้า - ออกของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

วีดีโอเผยแพร่