emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

รวมพลังต้านเชื้อโควิด19 (COVID-19)
เมษายน 2564
รวมพลังร่วมต้านเชื้อโรค COVID-19 ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19
เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงาน
1. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. กรมพัฒนาที่ดิน
3. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
4. กรมการข้าว