emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

center feed

 

กิจกรรมการเรียนรู้ของข้าราชกใหม่ หน่วยงานกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดมหาสารคาม, สกลนคร และนครราชสีมา 

ระหว่างวันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2560

โดยกิจกรรมให้เก็บเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

1. หญ้ากินนีสีม่วง (Panicum maximum TD 58)
เป็นหญ้ามีอายุหลายปี ต้นเป็นกอตั้งตรง แตกกอดี ใบใหญ่ ใบดกอ่อนนุ่ม ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 3.3 - 3.8 ตัน/ไร่/ปี โปรตีน 8 - 10 เปอร์เซ็นต์  การใช้ประโยชน์ ควรตัดให้สัตว์เลี้ยงเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ในรูปหญ้าสด หรือหมักแห้ง

2. หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis)
เป็นหญ้ที่มีอายุหลายปี ต้นกึ่งตั้งกึ่งเลื่อย เจริญเติบโตในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำได้ ผลผลิต 2.0 - 2.5 ต้น ตัน/ไร่/ปี โปรตีน 7 - 10 เปอร์เซ็นต์ การใช้ประโยชน์ เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ในรูปหญ้าสด หรือหมักแห้ง

 

  

 วีดีโอเผยแพร่