emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 

banner dogCenter
 กิจกรรมดำเนินการ

ดูแลเลี้ยงดูสุนัข ซึ่งมีทั้งหมด 3 กลุ่มคือ
   1. สุนัขที่ถูกจับกุมจากกรณีผู้ลักลอบค้าสุนัขข้ามชาติ

   2. สุนัขจรจัด

   3. สุนัขซึ่งเจ้าของไม่สามารถดูแลและเลี้ยงดูได้


รายงาน สุนัข-แมว ที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์   

update (ข้อมูล ณ 2-8 พฤศจิกายน 2562)

ด่านกักสัตว์ชนิดสัตว์ยอดยกมารับใหม่ตายอุปการะคงเหลือหมายเหตุ
นครพนม สุนัข 101 - - - 101  
กาญจนบุรี สุนัข - - - - -  
สระแก้ว สุนัข - - - - -  
อุบลราชธานี สุนัข - - - - -  
บุรีรัมย์ สุนัข 628 - 8 - 625  
เพชรบุรี สุนัข 219 - 3 - 217  
อุตรดิตถ์ สุนัข 16 - 1 - 15  
รวม สุนัข 964 - 12 - 958  
 

 

  ระเบียบข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
  1. แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง
  2. หนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
  3. แบบคําขออนุญาตการขอบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวและนำเสนอข่าวสารในศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์

 ระเบียบข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   1. แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
   2. หนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   3. แบบคําขออนุญาตการขอบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวและนำเสนอข่าวสารในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   4. ระเบียบข้อปฏิบัติสัญญาและเงื่อนไขการรับอุปการะ

 

ภาพศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
          ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) ที่ให้การสนับสนันในการสร้างที่พักสุนัขผู้สนใจบริจาคอาหารหรือปัจจัยอื่นๆ สามารถบริจาคได้ที่ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ โทร. 0 4464 6061 ได้โดยตรง หรือที่กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 501 3473 โทรสาร 02 501 3773 ต่อ 104 หรือบริจาคเงินได้ที่บัญชีมูลนิธิสัตวแพทย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 044-1-09228-2 สาขาราชเทวี

 
 
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
 
ด่านกักกันสัตว์นครพนม
 
 

 

afs control62

มาตราการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African Swine Fever
ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน
           ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์ระวหว่างประเทศรายงานว่าขณะนี้พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever:ASF) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร (ASF) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่รุนแรงในสัตว์ตระกูลสุกร โดยมีสุกรป่าเป็นแหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค โรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นสำหรับภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย และเป็นโรคที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐฺกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างสูงหากเกิดการระบาดของโรคยากที่จะควบคุมกำจัดโรคให้หมดไปได้ อีกทั้งไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคดังกล่าว สุกรที่ติดเชื้อแสดงอาการป่วยเกือบร้อยละ 100 มีอัตราการตายสูงร้อยละ 100 โรคอหิวาต์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้จากการที่สุกรสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรที่ป่วยโดยตรงจาการหายใจ หรือการกินรวมกัน หรือการโดนเห็บที่มีเชื้อกัด


           จากการระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนอาจมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าว สาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ในภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสการปนเปื้อนจากการติดมากับคนและอาหารที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อนำเข้ามาบริโภค

          ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานในสังกัดของท่านโดยเฉพาะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) ให้เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์โดยเฉพาะสินค้าประเภทสุกร รวมไปถึงอาหารสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบเพื่อเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบต่อไป

เอกสารหนังสือเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

width="50%">เรื่อง width="30%">ดาวโหลดเอกสาร ประกาศวันที่
1. ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 20 พ.ย. 2561
2. ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 20 พ.ย. 2561
3. ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  20 พ.ย. 2561
4. ประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสุกรหรือซากสุกรจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2561 เอกสารเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกรและเนื้อสัตว์แช่แข็งตามแนวชายแดน  28 พ.ย. 2561
5. กองสารวัตรและกักกัน เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกรและเนื้อสัตว์แช่แข็งตามแนวชายแดน เอกสารคำสั่ง การเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรฯ  14 ม.ค. 2562

 


 

 

  

 

 african swine fever

นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐ โดยเทคโนโลยีดิจิทัล
“ระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk ) ”

gallery01

       กองสารวัตรและกักกัน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะการ ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ ดูแลการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ทั้งภายใน-ภายนอกประเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา กองฯ ได้มีการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ และ ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบงานดังกล่าวมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า e-Movement โดยปัจจุบันมีใช้การใช้งานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในปีพ.ศ. 2557ได้มีการพัฒนาระบบงานซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เรียกว่า E-Privilege Permit ซึ่งเป็นการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และสินค้าปศุสัตว์แบบพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติและเป็นตามเงื่อนไข สามารถออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดราชการ และระบบงานดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ จนทำให้การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ของกองสารวัตรและกักกัน ได้รับรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น (พ.ศ. 2557)
      ปี 2561-2562 นี้ กองสารวัตรและกักกัน ได้พัฒนาต่อยอดระบบงานตามนโยบายรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยจะพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการเรียกว่า“ระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk )

วีดีโอสาธิตการใช้ ตู้ตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk )

 

 วีดีโอสาธิต การเปิดเครื่องตรวจสัตว์ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ

 

 วีดีโอสาธิต การเปลี่ยนกระดาษตู้ตรวจสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ

 

วีดีโอสาธิต การปิดเครื่องตู้ตรวจสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ

 

 

 

 

dld flood2560

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมอาสาร่วมบรรจุถุงยังชีพสัตว์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยใต้
ณ กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 วีดีโอกิจกรรมอาสาร่วมบรรจุถุงยังชีพสัตว์