emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

picMeeting64

วันที่ 2 มิถุนายน 2564
กองสารวัตรและกักกัน ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กองสารวัตรและกักกัน ครั้งที่ 2/2564

  • แนวทางการพิจารณาผลงาน และการส่งผลวิชาการ

    ณ ห้องประชุม 1 กองสารวัตรและกักกัน