emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 

รายงานข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2563 กองสารวัตรและกักกัน

 
    โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่อยงาน (Best Practice)
 

 

 

  


 

แผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด :
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

 
  1. แผน– ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
 

.

 

  

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2563

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1/2563

 ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน

1. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์


idp dld การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562


1. แผน– ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการเรียนรู้และสอนงาน

2.1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

 

3. หลักฐานการดำเนินการ

 

4. หลักฐานการประเมินผลเรียนรู้
5. หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

 


IDP กองสารวัตรและกักกัน ประจำปี 2561 (รอบที่ 2)

รายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ

รายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร 

 
............................................................................................................................................................................................................


 

IDP กองสารวัตรและกักกัน ประจำปี 2561 (รอบที่ 1)
รายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ

รายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 


idp dld การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

1. แผน– ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการเรียนรู้และสอนงาน

2.1. หลักฐานการวางแผน

 

3. หลักฐานการดำเนินการ

 

4. หลักฐานการประเมินผลเรียนรู้
5. หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์