emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

banner jabgroup3

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา
1. ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ผ่านจุดตรวจสัตว์
2. ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. งานบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่
- พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
- พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
- พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
- พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510
4. โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
งานควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและเกิดโรคซ้ำซาก
ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์/ฟาร์มเลี้ยงสัตว์/สถานที่พักซากสัตว์
7. โครงการโคบาลบูรพา
8. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

กิจกรรมการออกหน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
(ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

 

 picrabiescontrol  rabies chonburi2018
 rabies control surin61  rabies ubon61
 rabies yasothon61  Rabi Srisaket61
 rabies yasothon61  rabies tak61

 

 

ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รายจังหวัด

จังหวัด ฉีดวัคซีน สะสมทั้งหมด รวม  ทำหมันสะสมทั้งหมด    รวม
 สุนัข แมว  สัตว์อื่นๆ   สุนัข แมว   สัตว์อื่นๆ
 พระนครศรีอยุธยา   2,362  2,467  9  4,838  997  1,402  -  2,399
 ชลบุรี   1,608  762  1  2,371  870  722  -  1,592
 สุรินทร์   1,662  708  1  2,371  1,430  570  -  2,000
 อุบลราชธานี   866  441  -  1,307  745  689  -  1,434
 ยโสธร   1,506  473  -  1,979  679  309  -  988
 ศรีสะเกษ 836 395  - 1,231  1,405 745 - 2,150
 ปราจีนบุรี  1,133 834   -  1,967  1,013 891  -  1,904
 ตาก  366 268  -  334  690 566  - 1,256 
 ปราจีนบุรี  1,133 834   -  1,967  1,013 891  -  1,904
 ตาก  366 268  -  334  690 566  - 1,256 
 นครสวรรคร์ 330  474   1 805   841  988   1,829 
                 
รวม 10,669 6,823 12 17,504 7,265 6,882 - 14,147

 

แผนที่แสดงจังหวัดที่หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
map rabiControl

acti cattle61


นำโดยปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอ และทีม HHU พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับ ข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าปฏิบัติงานรณรงค์การทำวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ทดสอบโรคแท้งติดต่อ brucellosis (bru) และโรควัณโรค Tuberculosis (TB) 

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD
2. เก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระตรวจเพื่อตรวจสุขภาพโคนม

 • ทดสอบโรควัณโรค Tuberculosis 
 • เก็บซีรั่มตรวจโรคแท้งติดต่อ Brucellosis
 • เจาะเลือดตรวจสุขภาพ
 • เก็บอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิในทางเดินอาหาร


ภาพกิจกรรม วีดีโอกิจกรรมการดำเนินงาน

galleryngo01

กรมปศุสัตว์ัจับมือภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรอิสระจัดติวเข้มบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
โดยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเป็นนโยบายที่มีความสำคัญของกรมปศุสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมปศุัสัตว์เป็นผู้ปฏิบัติและขับเคลื่อนให้สำเร็จตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรอบคอบ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อนไปสู่กรดำเนินการกับผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังต้องระมัดระวังการปฏิบัติงานต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

ด้านนายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน มีนโยบายให้กองสารวัตรและกักกันเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมต่อสัตว์รวมถึงสวัสดิภาพสัตว์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างอย่างยิ่งกลุ่มองกรพัฒนาอิสระ (NGO) และภาคประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในงานด้านการช่วยเหลือปกป้อง คุ้มครองสัตว์

 • คุณกัญจนา ศิลปอาชา ผู้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน
 • คุณโรเจอร์ โลหนันทน์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสัตว์ (ไทย)
 • คุณเก๋ ชลลดา เมฆราตรี มูลนิธิเดอะวอยช์
 • คุณวราภรณ์ จิตตานนท์ ผู้แทนมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog)
 • คุณเอ็ดวิน วิก จากมูลนิธิเพื่อสัตว์ป่า

ตลอดจนอาจารย์ นักวิชาการเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีเกี่ยวกับสัตว์รวมถึงวิทยากรกรมปศุสัตว์ สำนักกฎหมาย สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มีความรู้ความเข้าใจ ถึงแนวทางการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถป้องกัน ป้องปรามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ต่อไป

วันที่ 29-30 มกราคม 2561
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ บางเขน กทม.

ภาพกิจกรรม 30/1/61ภาพกิจกรรม 29/1/61


 

cattle61

การรณรงค์ฉีดวัคซีป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม
รอบที่ 1/2561
ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม (Foot and mouth disease)
เป็นการระบาดของเชื้อไวรัสของโรคปากและเท้าเปื่อยสามารถเกิดได้จากการสัมผัสกับสัตว์ที่มีการเป็นโรคปากเท้าเปื่อยโดยตรงและการสัมผัสกับบุคคลและยานพาหนะที่เป็นพาหนะระหว่างฟาร์ม รวมทั้งอุปกรณ์ระหว่างฟาร์ม

cattle001การควบคุมการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease)

           ห้ามสัมผัสทั้งทางตรงกับสัตว์ที่ป่วย และทางอ้อม เช่น ยานพาหนะที่เป็นพาหนะของเชื้อไวรัส
ห้ามมีการเคลื่อนย้ายวัวควาย สัตว์เลี้ยง และสัตว์อื่น ๆ ที่มีการระบาดของโรคในฟาร์มออกจากฟาร์มที่มีการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ เพื่อเป็นการจำกัดบริเวณที่มีการระบาดของโรคนี้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสัตว์ที่ติดเชื้อโรคนี้แต่ยังไม่ได้มีการแสดงอาการของโรคเกิดขึ้น
ตรวจสอบสัตว์ ยานพาหนะ ภายในฟาร์มหรือบริเวณพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้เกิดขึ้น
การควบคุม Biosecurity ภายในฟาร์มมีความสำคัญคือ ระบบ Biosecurity สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ระหว่างฟาร์ม ในช่วงระบาดของโรคนี้ควรจะเข้มงวดในเรื่องนี้อย่างมาก

การควบคุมการนำโรคปากและเท้าเปื่อยการเข้าสู่ฟาร์มมีหลายวิธีดังนี้

 • ถ้าเป็นไปได้ควรจะจำกัดทางเข้าของฟาร์มเพียงทางเดียว ประตูที่ไม่ได้เปิดใช้งานควรล็อคให้เรียบร้อย
 • ล้อมรั้วบริเวณฟาร์มของคุณถ้าเป็นไปได้ และจำกัดผู้เยี่ยมชมฟาร์ม รวมทั้งยานพาหนะควรมีการจำกัดการเข้าออกฟาร์มอย่างเข้มงวด
 • ข้อเตือนใจถ้ามีฟาร์มที่ติดเชื้อโรคนี้ใกล้ฟาร์ม โอกาสที่ฟาร์มของคุณจะติดเชื้อโรคนี้ด้วยค่อนข้างสูงดังนั้น
 • ผู้เยี่ยมชมควรมีการฆ่าเชื้อบริเวณชุดที่สวม มือ พร้อมยานพาหนะที่เข้าและออกจากฟาร์ม
 • หลีกเลี่ยงการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มในช่วงที่มีการระบาดของโรค
 • ถ้าคุณจะเยี่ยมฟาร์ม ควรหลีกเลี่ยงการนำเชื้อโรคที่เข้าสู่ฟาร์มหนึ่งไปอีกฟาร์มหนึ่ง
 • ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเยี่ยมชมฟาร์มในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าเยี่ยมฟาร์มในช่วงระบาดของโรค
 • ควรทำความสะอาดมือ ยานพาหนะของผู้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มในเวลาเข้าและออกจากฟาร์ม
 • ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ใส่ด้วยอุณหภูมิที่สูงเพื่อฆ่าเชื้อโรค
 • ยานพาหนะควรจะจอดด้านนอกฟาร์ม
 • ยานพาหนะที่จะเข้าฟาร์มควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีผลต่อโรคปากและเท้าเปื่อย และใช้ในอัตราส่วนที่มีความเข้มข้นเหมาะสมต่อโรค
 • ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

 

ตามกิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ (นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล และเจ้าพนักงานสัตวบาล)

 

 

 


  DSCF6857

 

 

กิจกรรมเจาะเลือดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease, FMD) ในโคนม