emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

                   

projecyaso 2560


      โครงการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และมูลนิธิสัตวแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
และแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารณ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 โดยมีวิสัยทัศน์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 เป้าประสงค์ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ตามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก WHO และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ OIE อย่างไรก็ตามปัญหารการเพิ่มประชากรสุนัขจรจัดในพื้ที่เขตเมืองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นแหล่งสังรังโรคพิษสุนัขบ้าจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และข้าราชการบรรจุใหม่ (นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล และเจ้าพนักงานสัตวบาล) ตามโครงการควบคุม ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดยโสธร ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน สุนัข และแมวจรจัด พื้นที่จังหวดยโสธร

รวมสุนัขและแมวที่ได้ผ่าตัดทำหมันในจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2560

ยอดทำหมันสุนัข แมว จำนวน 968 ตัว
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,672 ตัว


 

 

rabies2560

โครงการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และมูลนิธิสัตวแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารณ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ปี 2560-2563  โดยมีวิสัยทัศน์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 เป้าประสงค์ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ตามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก WHO และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ OIE อย่างไรก็ตามปัญหารการเพิ่มประชากรสุนัขจรจัดในพื้ที่เขตเมืองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นแหล่งสังรังโรคพิษสุนัขบ้าจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
 
 
 

เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และข้าราชการบรรจุใหม่ (นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล และเจ้าพนักงานสัตวบาล) ตามโครงการควบคุม ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน สุนัข และแมวจรจัด พื้นที่ อำเภอเมือง, อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

รวมสุนัขและแมวที่ได้ผ่าตัดทำหมันในจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-27 กันยายน 2560

  • สุนัข   จำนวน    1,643  ตัว
  • แมว    จำนวน      699  ตัว
    รวมทั้งสิ้น  จำนวน  2,342  ตัว

วีดีโอประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก
banner 2


วันที่ 3-9 เมษายน 2560
กรมปศุสัตว์ จัดโครงการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2560
จุดที่ 1 วัดห้วยมหาวงค์ ตำบลมหาวัน อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก
จัดที่ 2 วัดเชตพน ตำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 


วีดีโอ เผยแพร่
 

 

banner rabies60


กรมปศุสัตว์ มีนโยบายให้ควบคุม ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Disease) ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ทั้งนี้เพราะโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Disease)เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกราว 55,000 ราย ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมว ซึ่งเป็นพาหะหลักของโรคยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง อีกทั้งจำนวนสุนัขในที่สาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงในไปปล่อยในพื้นที่สาธารณะ มีการผสมพันธ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
กองสารวัตรและกักกัน จึงได้จัดทำโครงการควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก
กิจกรรม
1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2. ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว

เป้าหมาย สุนัขจรจัด แมวจรจัด ในที่สาธารณะ จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก
โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ และมูลนิธิสัตวแพทย์


 

 

 วีดีโอ : เผยแพร่การปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

25600404 2

แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารณ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ปี 2560-2563  โดยมีวิสัยทัศน์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 เป้าประสงค์ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ตามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก WHO และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ OIE อย่างไรก็ตามปัญหารการเพิ่มประชากรสุนัขจรจัดในพื้ที่เขตเมืองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นแหล่งสังรังโรคพิษสุนัขบ้าจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

 

 

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ กองสารวัตรและกักกัน