emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

                   

acti cattle61


นำโดยปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอ และทีม HHU พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับ ข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าปฏิบัติงานรณรงค์การทำวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ทดสอบโรคแท้งติดต่อ brucellosis (bru) และโรควัณโรค Tuberculosis (TB) 

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD
2. เก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระตรวจเพื่อตรวจสุขภาพโคนม

 • ทดสอบโรควัณโรค Tuberculosis 
 • เก็บซีรั่มตรวจโรคแท้งติดต่อ Brucellosis
 • เจาะเลือดตรวจสุขภาพ
 • เก็บอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิในทางเดินอาหาร


ภาพกิจกรรม วีดีโอกิจกรรมการดำเนินงาน

cattle61

การรณรงค์ฉีดวัคซีป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม
รอบที่ 1/2561
ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม (Foot and mouth disease)
เป็นการระบาดของเชื้อไวรัสของโรคปากและเท้าเปื่อยสามารถเกิดได้จากการสัมผัสกับสัตว์ที่มีการเป็นโรคปากเท้าเปื่อยโดยตรงและการสัมผัสกับบุคคลและยานพาหนะที่เป็นพาหนะระหว่างฟาร์ม รวมทั้งอุปกรณ์ระหว่างฟาร์ม

cattle001การควบคุมการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease)

           ห้ามสัมผัสทั้งทางตรงกับสัตว์ที่ป่วย และทางอ้อม เช่น ยานพาหนะที่เป็นพาหนะของเชื้อไวรัส
ห้ามมีการเคลื่อนย้ายวัวควาย สัตว์เลี้ยง และสัตว์อื่น ๆ ที่มีการระบาดของโรคในฟาร์มออกจากฟาร์มที่มีการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ เพื่อเป็นการจำกัดบริเวณที่มีการระบาดของโรคนี้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสัตว์ที่ติดเชื้อโรคนี้แต่ยังไม่ได้มีการแสดงอาการของโรคเกิดขึ้น
ตรวจสอบสัตว์ ยานพาหนะ ภายในฟาร์มหรือบริเวณพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้เกิดขึ้น
การควบคุม Biosecurity ภายในฟาร์มมีความสำคัญคือ ระบบ Biosecurity สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ระหว่างฟาร์ม ในช่วงระบาดของโรคนี้ควรจะเข้มงวดในเรื่องนี้อย่างมาก

การควบคุมการนำโรคปากและเท้าเปื่อยการเข้าสู่ฟาร์มมีหลายวิธีดังนี้

 • ถ้าเป็นไปได้ควรจะจำกัดทางเข้าของฟาร์มเพียงทางเดียว ประตูที่ไม่ได้เปิดใช้งานควรล็อคให้เรียบร้อย
 • ล้อมรั้วบริเวณฟาร์มของคุณถ้าเป็นไปได้ และจำกัดผู้เยี่ยมชมฟาร์ม รวมทั้งยานพาหนะควรมีการจำกัดการเข้าออกฟาร์มอย่างเข้มงวด
 • ข้อเตือนใจถ้ามีฟาร์มที่ติดเชื้อโรคนี้ใกล้ฟาร์ม โอกาสที่ฟาร์มของคุณจะติดเชื้อโรคนี้ด้วยค่อนข้างสูงดังนั้น
 • ผู้เยี่ยมชมควรมีการฆ่าเชื้อบริเวณชุดที่สวม มือ พร้อมยานพาหนะที่เข้าและออกจากฟาร์ม
 • หลีกเลี่ยงการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มในช่วงที่มีการระบาดของโรค
 • ถ้าคุณจะเยี่ยมฟาร์ม ควรหลีกเลี่ยงการนำเชื้อโรคที่เข้าสู่ฟาร์มหนึ่งไปอีกฟาร์มหนึ่ง
 • ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเยี่ยมชมฟาร์มในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าเยี่ยมฟาร์มในช่วงระบาดของโรค
 • ควรทำความสะอาดมือ ยานพาหนะของผู้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มในเวลาเข้าและออกจากฟาร์ม
 • ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ใส่ด้วยอุณหภูมิที่สูงเพื่อฆ่าเชื้อโรค
 • ยานพาหนะควรจะจอดด้านนอกฟาร์ม
 • ยานพาหนะที่จะเข้าฟาร์มควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีผลต่อโรคปากและเท้าเปื่อย และใช้ในอัตราส่วนที่มีความเข้มข้นเหมาะสมต่อโรค
 • ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

 

ตามกิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ (นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล และเจ้าพนักงานสัตวบาล)

 

 

 


  DSCF6857

 

 

กิจกรรมเจาะเลือดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease, FMD) ในโคนม 

 


 

 

sportaqi2018

วันที่ 9 มกราคม 2561
กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี กีฬาสี ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี
โดยนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา
ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์

  

 sheep2516

โครงการรณรงค์เร่งรัดการทำฟาร์มปลอดโรคในแพะ จังหวัดสุพรรณบุรี 

อำเภอ จำนวน (ฟาร์ม)จำนวน (ตัว)
 แพะ  แกะ
 เดิมบางนางบวช 4 176 -
 ด่านช้าง 12 297 13
หนองหญ้าไซ 13 311 31
ศรีประจันต์ 10 306 -
ดอนเจดีย์ 5 177 10
สามชุก 5 266 -
บางปลาม้า 4 131 -
สองพี่น้อง 12 498 -
เมืองสุพรรณบุรี 5 204 -
อู่ทอง 31 511 52
รวมทั้งหมด 101 2,877 106         โรคบรูเซลโลซิสหรือที่เกษตรกรนิยมเรียกว่า "โรคแท้ง" "โรคแท้งติดติดต่อ" เป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่สำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น โค กระบือ สุกร แพะ ม้า สุนัข เป็นต้น และติดต่อสู่คนได้ ลักษณะที่ควรสังเกตของโรคนี้ คือ สัตว์จะแท้งลูกในช่วงท้ายของการตั้งท้อง และอัตราการผสมติดในฝูงจะต่ำ
สาเหตุและการแพร่ของโรค

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ บรูเซลล่า (Brucella spp.) พบมีการแพร่ระบาดในทุกประเทศของโลก โดยเฉพาะโคนม ยังมีความสำคัญในด้านสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วย เนื่องจากโรคนี้สามารถติดต่อถึงคนได้เรียกว่า อันดูแลนท์ ฟีเวอร์ (Undulant fever) พบว่าโคทุกอายุสามารถติดเชื้อนี้ได้แต่ในโคสาวแม่โค โคตั้งท้องและโคเพศผู้ที่โตเต็มวัย สามารถติดเชื้อนี้ได้ง่ายกว่าลูกโค โคส่วนมากจะติดเชื้อ โดยการกินอาหาร น้ำที่มีเชื้อปะปน ซึ่งเชื้อนี้จะออกมากับน้ำปัสสาวะ น้ำนม น้ำคร่ำ ของโคที่เป็นโรค หรืออาจติดเชื้อได้โดยการสัมผัสโดยตรงเชื้อเข้าทางผิวหนัง เยื่อชุ่ม โดยการหายใจ การผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นได้น้อยมาก

เกิดเชื้อแบคทีเรียก่อโรค คือ Brucella melitensis สัตว์ได้รับเชื้อ โรคจากสารคัดหลั่ง รกและน้ำเชื้อ โดยเชื้อเข้าทางปาก จมูกหรือตา ทางผิวหนังฉีกขาดหรือการผสมพันธุ์ เชื้อจะอยู่ใน กระแสเลือดในระยะ 10-20 วัน หลังจากได้รับเชื้อและอาจจะอยู่นาน 30-45 วัน สัตว์จะมีการ ตอบสนองทางซีรัมวิทยา โดยจะตรวจพบแอนติบอดีในซีรัมในระยะ 2-4 สัปดาห์และค่อยๆลดลงในบางครั้ง อาจจะไม่พบแอนติบอดี ในสัตว์ที่ตั้งท้องหรือพบแอนติบอดีในตัวสัตว์ไปจนถึงระยะแท้งลูก หรือคลอดลูก สัตว์อาจมีการแท้งลูกหรือไม่แท้งลูกก็ได้ขึ้นกับปริมาณ เชื้อที่มีอยู่ในร่างกาย สัตว์ที่อยู่ในระยะหยุดให้นมจะพบการตอบสนอง ในระดับที่ต่ำหรืออาจจะไม่พบการตอบสนองทางซีรัมวิทยา ปรากฎการณ์ เช่นนี้จะเป็นจุดอันตรายต่อการควบคุมและป้องกันโรค เพราะสัตว์เหล่านี้จะเป็นตัวอมโรคและแพร่โรค ซึ่งในระยะต่อมา จึงจะตรวจพบแอนติบอดีต่อโรคแพะ-แกะที่ติดโรคพบประมาณ 60-84% แท้งลูกเฉพาะการตั้งท้องแรกเท่านั้นแต่สามารถจะปล่อยเชื้อ ออกมาพร้อมกับ สารคัดหลั่ง รกในระยะคลอดลูกได้
ในแพะที่เป็นโรคบรูเซลโลซิสมีโอกาสเกิดจากเชื้อ B. abortus ได้ถ้าเลี้ยงแพะร่วมกับโคที่เป็นโรคนี้ แต่โอกาสค่อนข้างน้อย และมักไม่แสดงอาการ

การป้องกันโรคบรูเซลโลซิสในฟาร์มแพะ-แกะ
1. ไม่นำแพะที่เป็นโรคบรูเซลโลซิสหรือแพะที่มาจากฝูงที่เป็น โรคหรือมาจากฝูงที่ไม่เคยทดสอบโรคเข้ามาเลี้ยงในฟาร์ม
2. ทดสอบโรคบรูเซลโลซิสประจำปีอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
3. กรณีที่พบสัตว์แท้งลูกให้เก็บลูกสัตว์ที่แท้ง รกส่งตรวจเพื่อหา สาเหตุของโรค
4. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลให้เหมาะสมในการป้องกันโรค
5. ใส่ถุงมือป้องกันการติดเชื้อโรคกรณีที่ต้องสัมผัสกับรก น้ำคร่ำหรือสิ่งคัดหลั่งจากระบบสืบพันธุ์
6. ไม่มีการใช้วัคซีนโรคบรูเซลโลซิสในแพะ แกะ

การควบคุมโรคในฟาร์มแพะ-แกะที่ติดโรคบรูเซลโลซิส
1. ไม่ควรเคลื่อนย้ายแพะ แกะ เข้า-ออกฟาร์มจนกว่าจะมั่นใจว่า ไม่มีแพะที่เป็นโรคอยู่ในฝูง
2. กำจัดแพะที่เป็นโรค
- กรณีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคในฝูงต่ำ ให้กำจัดตัวที่เป็นโรค ออกจากฝูงและตัวที่เหลือภายในฟาร์มให้ทดสอบโรคทุก 1-2 เดือน ติดต่อกันเพื่อกำจัดแพะที่ให้ผลบวกทางซีรัมวิทยาออกไปจากฝูงจน กระทั่งไม่พบสัตว์ที่ให้ผลบวกทางซีรัมวิทยาต่อโรคบรูเซลโลซิสในฝูง ติดต่อกัน 3 ครั้ง
- กรณีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคให้ผลบวกทางซีรั่มวิทยาที่มี เปอร์เซ็นต์สูงให้กำจัดแพะทั้งฝูง
3. ทำลายเชื้อโรคในคอกแพะภายหลังกำจัดแพะที่เป็นโรค ออกจากฝูง
4. ทำลายรก น้ำคร่ำที่ถูกขับออกมาในขณะที่แพะคลอด หรือ แท้ง โดยการฝังทันทีที่เห็นและทำลายเชื้อโรค
5. ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะเด็กเข้าในคอกแพะที่เป็นโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่สัตว์แท้งลูก
6. เกษตรกรผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรค หรือสงสัยให้รีบปรึกษา แพทย์และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อทดสอบโรคในฟาร์ม

กิจกรรมควบคุมโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) ในฟาร์มแพะ
ข้าราชการบรรจุใหม่ (นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล และเจ้าพนักงานสัตวบาล)


วีดีโอการดำเนินงาน

emovementข้อกำหนดกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)
พ.ศ. 2560


           เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรและการออกใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรที่มีจำนวนมาก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน ให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ ของประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรค และทำลายเชื้อโรคในการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) พ.ศ. 2560

ข้อ 2 ข้อกำหนดฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในข้อกำหนดนี้

“สัตว์” หมายความว่า
(1) สัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด ห่านและให้หมายความรวมถึงไข่ที่ใช้สำหรับทำพันธุ์ด้วย
(2) สัตว์ชนิดอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

“ซากสัตว์” หมายความว่า ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ “สัตวแพทย์ประจำท้องที่” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะประจำในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
“ฟาร์ม” หมายความว่า ฟาร์มที่ได้รับการรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีจากกรมปศุสัตว์หรือตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
“โรงฆ่าสัตว์” หมายความว่า โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองระบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์จากกรมปศุสัตว์ หรือตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

“ที่พักซากสัตว์” หมายความว่า สถานที่ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้การรับรองสำหรับใช้พักซากสัตว์เพื่อให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ตรวจพยาธิสภาพของโรคระบาด โดยวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรและให้หมายความรวมถึงสถานที่ชำแหละและตัดแต่งบรรจุหีบห่อและเก็บรักษาซากสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด หรือตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด“การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)

“คำขอ” หมายความว่า คำขอรับการตรวจรับรองฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจรับรอง พิจารณาและอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามข้อกำหนดนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

ข้อ 4 ให้ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันรักษาการตามข้อกำหนดนี้ และมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดำเนินการตามข้อกำหนดนี้

คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตรวจรับรองฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ ตามข้อกำหนด ดังนี้
(1) พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ก) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ
(ข) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรรมการ
(ค) ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรรมการ
(ง) ผู้แทนสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรรมการ
(จ) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจำท้องที่ กรรมการและเลขานุการ

(2) พื้นที่ต่างจังหวัด
(ก) ปศุสัตว์เขต ประธานกรรมการ
(ข) ปศุสัตว์จังหวัด กรรมการ
(ค) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ กรรมการ
(ง) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจำท้องที่ กรรมการ
(จ) ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขตท้องที่ กรรมการและเลขานุการ


เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ

(1) บุคคลธรรมดา

กรณีสัตว์
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) กรณีผู้ยื่นคำขอแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
(ง) แผนที่เส้นทางการเดินทางไปฟาร์มโดยสังเขป
(จ) แผนผังที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ในบริเวณฟาร์ม
(ฉ) ภาพถ่ายสภาพภายนอกและภายในอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในบริเวณฟาร์ม
(ช) สำเนาใบอนุญาตให้ทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์
(ซ) สำเนาหนังสือรับรองฟาร์ม
(ฌ) เส้นทางการเคลื่อนย้ายตามที่กำหนด

กรณีซากสัตว์
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) กรณีผู้ยื่นคำขอแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
(ง) แผนที่เส้นทางการเดินทางไปที่พักซากสัตว์หรือโรงฆ่าสัตว์โดยสังเขป
(จ) แผนผังที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ในบริเวณที่พักซากสัตว์หรือโรงฆ่าสัตว์
(ฉ) ภาพถ่ายสภาพภายนอกและภายในอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในบริเวณที่พักซากสัตว์
หรือโรงฆ่าสัต

 

>> ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 

>> แบบคำขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)

>> แบบการประเมินตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)

>> แบบแจ้งผลการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)


// ดาวโหลด
ข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)พ.ศ.