emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

กิจกรรมควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์

picAHS

โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness : AHS  เป็นโรคติดเชื้อในสัตว์ตระกูลม้า ได้แก่ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถมีชีวิตที่ 37 ๐C ได้นานถึง 37 วัน โดยทั่วไปจะมีระยะฟักตัวนาน 7 - 14 วัน หรือแค่เพียง 2 วัน

พาหะนำโรค ตัวริ้นหรือตัวปึ่ง ซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็ก เป็นพาหะนำโรค ทำให้เกิดโรคใน มีอัตราตายในม้า 70 - 95 % บางครั้งยุง เป็นพาหะนำเชื้อ พวกอวัยวะภายในต่างๆ เลือด น้ำเชื้อ ปัสสาวะ และสิ่งผลิตหรือสารที่คัดหลั่งจากตัวสัตว์ป่วยจะเป็นแหล่งของเชื้อไวรัส 

โรคนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผลแน่นอน แต่สามารถป้องกันได้ในการควบคุมโรคต้องทำลายและกำจัดซากสัตว์ป่วย รวมทั้งควบคุมแมลง (โดยใช้ยากำจัดแมลง ยาไล่แมลง หรือมุ้งป้องกันแมลง)

 

 

 

 

 

 

banner AHS

ประกาศ เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ

 ตามประกาศแต่ละจังหวัด

          เนื่องจาก ขณะนี้มีการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness) โดยโรคนี้ติดต่อไปยัง ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ ซึ่งมีแนวโน้มจะระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จากการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคหรือพาหะของโรคดังกล่าว จังหวัดจึงขอออกประกาศ ดังต่อไปนี้

 • ข้อ 1 ให้ทุกท้องที่หมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดที่ประกาศตามแผนที่ เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness) ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ
 • ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ตามข้อ 1 ภายในเขนเฝ้าระวังโรคระบาดเว้นแต่ได้รบอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา 22
  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

 

update web27 5 63

แผนที่แสดงเส้นทางจุดตรวจสัตว์ ซากสัตว์ภายในประเทศ แผนที่แสดงเส้นทางจุดตรวจสัตว์ ซากสัตว์ภายในประเทศเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ


สำหรับฟาร์มไข่ไก่

1. ฟาร์มต้องผ่านการรับรองหรือได้รับมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 • ฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์
 • ฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
 • ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 
 • อื่นๆ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด
 • ฟาร์มมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยมีผลการทดสอบโรคไข้หวัดนก (AI) และโรคนิวคาสเซิล (ND) ซึ่งให้ผลเป็นลบไม่เกิน ๖ เดือน ภายในวันยื่นค าร้องขอรับสิทธิ์
 • ใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร.10/1)
 • เป็นผู้ลงทะเบียน ในระบบ e-Movement 

สำหรับ ศูนย์รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายไข่หรือ ล้ง
1. ศูนย์รวบรวมไข่สถานที่จำหน่ายไข่หรือ ล้ง ผ่านการรับรองหรือได้รับมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • การปฏิบัติทางเกษตรที่ดีในศูนย์รวบรวมไข่ (GMP)
 • สถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)
 • สถานที่จำหน่ายไข่สดอนามัย
 • อื่น ๆ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด
 • แหล่งที่มาของไข่ มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยมีผลการทดสอบโรคไข้หวัดนก (AI) และโรคนิวคาสเซิล (ND) ซึ่งให้ผลเป็นลบไม่เกิน ๖ เดือน ภายในวันยื่นค าร้องขอรับสิทธิ์
 • ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร.10/1)
 • เป็นผู้ลงทะเบียน ในระบบ e-Movement


ประเภทบุคคลธรรมดา

(ก) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

(ข) กรณีผู้ยื่นคำขอแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(ค) ใบอนุญาตให้ทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ ประเภท ไข่

(ง) หลักฐานประกอบอื่นที่จำเป็นแล้วแต่กรณี(เช่น กรณีฟาร์ม ต้องมีเอกสารรับรองฟาร์ม หรือใบผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ, กรณีศูนย์รวบรวมอาจต้องมีเอกสารแสดงถึงแหล่งที่มา)

(จ) หลักฐานประกอบอื่นที่จำเป็นแล้วแต่กรณี (ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้องขอ)

 

 ประเภทนิติบุคคล

(ก) สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล

(ข) สำเนาประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(ค) กรณีผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(ง) สำเนาใบอนุญาตให้ทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ ประเภท ไข่

(จ) หลักฐานประกอบอื่นที่จำเป็นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับบริการสามารถดาวโหลดเอกสารและกรอกแบบคำขอยื่นเอกสารแบบคำขอได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่

แบบคำขออนุญาตเข้าใช้สิทธิการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ประเภทไข่เพื่อการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ Online)

    เรื่อง     ดาวโหลดเอกสาร

   
    1. สำหรับ ฟาร์มไก่ไข่


    Download
 สำหรับ ฟาร์มไก่ไข่ 

    2. สำหรับ ศูนย์รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายไข่หรือ ล้ง


    Download
 สำหรับ ศูนย์รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายไข่หรือ ล้ง 

    3. ขั้นตอนการดำเนินการ


    Download
 ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ผู้ประกอบการที่ได้รับพิจารณาเพื่อขอรับสิทธิ์ การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ ประเภท ไข่เพื่อการบริโภคจาก ฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ,ศูนย์รวบรวมไข่ ,สถานที่จาหน่ายไข่ หรือล้ง 

 


    4. แบบคำ ขอเพิ่มโควต้าไข่เพื่อการบริโภค (ไข่ Online)


    Download
 แบบคำขอเพิ่มจำนวนระหว่างเดือน เพื่อการขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ประเภอไข่เพื่อการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ Online)

 

 

egg chat

 

 

วีดีโอประชาสัมพันธ์ 

การเคลื่อนย้ายไข่ประเภทไข่เพื่อการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ ไข่ Online

                                            

                                             

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายไข่ประเภทไข่เพื่อการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ ไข่ Online

                                            

                                             

. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงเส้นทางจุดตรวจสัตว์ ซากสัตว์ภายในประเทศ

mapchecpoint47p


bannerAHS

โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness : AHS  เป็นโรคติดเชื้อในสัตว์ตระกูลม้า ได้แก่ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถมีชีวิตที่ 37 ๐C ได้นานถึง 37 วัน โดยทั่วไปจะมีระยะฟักตัวนาน 7 - 14 วัน หรือแค่เพียง 2 วัน

พาหะนำโรค ตัวริ้นหรือตัวปึ่ง ซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็ก เป็นพาหะนำโรค ทำให้เกิดโรคใน มีอัตราตายในม้า 70 - 95 % บางครั้งยุง เป็นพาหะนำเชื้อ พวกอวัยวะภายในต่างๆ เลือด น้ำเชื้อ ปัสสาวะ และสิ่งผลิตหรือสารที่คัดหลั่งจากตัวสัตว์ป่วยจะเป็นแหล่งของเชื้อไวรัส 

โรคนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผลแน่นอน แต่สามารถป้องกันได้ในการควบคุมโรคต้องทำลายและกำจัดซากสัตว์ป่วย รวมทั้งควบคุมแมลง (โดยใช้ยากำจัดแมลง ยาไล่แมลง หรือมุ้งป้องกันแมลง)

 

 

 

 

 

 

banner jabgroup3

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา
1. ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ผ่านจุดตรวจสัตว์
2. ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. งานบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่
- พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
- พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
- พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
- พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510
4. โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
งานควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและเกิดโรคซ้ำซาก
ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์/ฟาร์มเลี้ยงสัตว์/สถานที่พักซากสัตว์
7. โครงการโคบาลบูรพา
8. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย