emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

banner AHS

ประกาศ เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ

 ตามประกาศแต่ละจังหวัด

          เนื่องจาก ขณะนี้มีการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness) โดยโรคนี้ติดต่อไปยัง ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ ซึ่งมีแนวโน้มจะระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จากการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคหรือพาหะของโรคดังกล่าว จังหวัดจึงขอออกประกาศ ดังต่อไปนี้

  • ข้อ 1 ให้ทุกท้องที่หมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดที่ประกาศตามแผนที่ เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness) ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ
  • ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ตามข้อ 1 ภายในเขนเฝ้าระวังโรคระบาดเว้นแต่ได้รบอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา 22
    แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

 

update web27 5 63