emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

rabies2560

โครงการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และมูลนิธิสัตวแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารณ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ปี 2560-2563  โดยมีวิสัยทัศน์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 เป้าประสงค์ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ตามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก WHO และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ OIE อย่างไรก็ตามปัญหารการเพิ่มประชากรสุนัขจรจัดในพื้ที่เขตเมืองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นแหล่งสังรังโรคพิษสุนัขบ้าจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
 
 
 

เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และข้าราชการบรรจุใหม่ (นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล และเจ้าพนักงานสัตวบาล) ตามโครงการควบคุม ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน สุนัข และแมวจรจัด พื้นที่ อำเภอเมือง, อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

รวมสุนัขและแมวที่ได้ผ่าตัดทำหมันในจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-27 กันยายน 2560

  • สุนัข   จำนวน    1,643  ตัว
  • แมว    จำนวน      699  ตัว
    รวมทั้งสิ้น  จำนวน  2,342  ตัว

วีดีโอประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก