emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

activity dld
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองสารวัตรและกักกัน จัดชุดเฉพาะกิจเข้าช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล และเจ้าพนักงานสัตวบาล

โดยแบ่งการปฏิบัติงาน เป็น 3 กลุ่ม
กลุ่ม 1 ลงพื้นที่เขต 9 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
กลุ่ม 2 ลงพื้นที่เขต 7 กิจกรรมควบคุมโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) ในฟาร์มแพะ
กลุ่ม 3 ลงพื้นที่เขต 4 กิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์

ข้อควรปฏิบัติกับสุนัข-แมว ภายหลังผ่าตัดทำหมัน
การดูแลหลังผ่าตัดขนะที่สัตว์สลบ
1. ให้สัตว์นอนในท่ากติ นอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่ง ให้ระดับหัวและตัวอยู่เท่ากัน ให้สัตว์อยู่ในที่อบอุ่น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก จนกว่าจะฟื้นตัว
2. หากสัตว์ยังไม่รู้สึกตัวควรปล่อยให้ลิ้นห้อยออกมาจากปาก (ห้ามใช้มือเปล่าจับปากหรือลิ้นสัตว์)
3. ห้ามให้ยา น้ำ หรืออาหารแก่สัตว์ในขณะที่สัตว์ัยังไม่รู้สึกตัว ต้องรอให้สัตว์ฟื้นจาการวางยาสลบสามารถยืนและเดินได้เอง จึงวางน้ำ หรืออาหารให้สัตว์ดื่มกิน
4.ในช่วงระหว่างการฟื้น สัตว์บางตัวอาจจะมีอาการสั่น หรือตื่นเต้น ระยะแรกอาจทรงตัวได้ไม่ดี จึงควรระมัดระวังส่วนศรีษะกระแทกพื้น

คำเตือน 
- สัตว์หรือสุนัข แมว ของท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น ห้ามจับปากสัตว์ด้วยมือเปล่าป้อนอาหาร น้ำ หรือยา ให้สัตว์กินเด็ดขาด 
หากจำเป็นเจ้าของสัตว์ควรสวมถุงมือ
- หากสัตว์ตายภายหลังการผ่าตัด ให้สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าไว้ก่อน แจังให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เทศบาล/อบต. อสม. หรือเจ้าหน้าที่ปศุุสัตว์อำเภอทันที่ เพื่อส่งซากตรวจชันสูตร