emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

sportaqi2018

วันที่ 9 มกราคม 2561
กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี กีฬาสี ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี
โดยนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา
ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์