aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ระเบียบกรมปศุสัตว์

อีเมล พิมพ์ PDF
ประกาศกระทรวงฯ/กรม/ระเบียบกรมฯ  >>  

ระเบียบกรมปศุสัตว์

กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ลำดับที่ กฎหมายอนุบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว วันที่มีผลบังคับใช้
arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2559  

arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของระเทศไทย พ.ศ. 2558  

arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจัดการอย่างอื่นต่อสิ่งที่ศาลสั่งริบ พ.ศ. 2558  arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเข้าไปในสำนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558  arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. 2558  arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547  arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และสัตว์ป่วย กับเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์ และรายงานสถิติสัตว์ป่วย พ.ศ. 2547  arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรค ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546  arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. 2547  

arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  

arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546  

arrow ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547  

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 เมษายน 2016 เวลา 22:00 น.  

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???