aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
ประกาศกระทรวงฯ/กรม/ระเบียบกรมฯ  >>  

ประกาศกรมปศุสัตว์

กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ลำดับที่ กฎหมายอนุบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว วันที่มีผลบังคับใช้
1. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักกันสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 23 พฤษภาคม 58

2. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวสัตวแพทย์และสารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 6 สิงหาคม 583. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ พ.ศ. 2558 2 ตุลาคม 58

4. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ 2558 16 พฤศจิกายน 58

5. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และการขาย จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งนำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ พ.ศ. 2558 3 ธันวาคม 58

6. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์สำหรับซากสัตว์ที่นำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 -

7. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2558 -

8. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 -

9. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 -

10. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ และสถานสงเคราะห์สัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 -

11. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง พ.ศ. 2558 -

12. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรค และทำลายเชื้อโรคในการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศ (24 ธ.ค. 58) แก้คำผิด ระเบียบกรมปศุสัตว์ เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเขต 2 24 ธันวาคม 58

13. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้งการดำเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย และการกำหนดชนิด จำนวน และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ พ.ศ. 2558 -

14. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ในท้องที่ภาคตะวันออก พ.ศ. 2558 -

15. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการทำลายสิ่งของใดๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ. 2558 (มาตรา 40(5) -

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 เมษายน 2016 เวลา 11:06 น.  

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???