aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home การจัดการองค์ความรู้ KM บทความงานวิจัย
เอกสารทางวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจค้นหาซากสัตว์ Administrator 165
2 แนวทางการปฏิบัติงานทำลายสัตว์ปีกที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ กรณีนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 Administrator 86
3 ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเด็นการนำเข้าสุกรมีชีวิตและซากสุกรของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 104
4 คู่มือการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้าปศุสัตว์มีชีวิต Administrator 143
5 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จากเนื้อโคแช่แข็งนาเข้าจากประเทศออสเตรเลีย Administrator 134
6 คู่มือปฏิบัติงานการนาเข้าเนื้อโคสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 201
7 คู่มือปฏิบัติงานการนำเข้าสุกรพันธุ์มีชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 176
8 คู่มือการนําเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์สําหรับเจ้าหน้าที่ Administrator 438
9 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการเคลื่อนย้ายสุกรของจังหวัดน่าน Administrator 244
10 คู่มือการนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่ Administrator 422
11 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการเคลื่อนย้ายสุกรของจังหวัดน่าน Administrator 256
12 คู่มือการเก็บตัวอย่างและนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 537
13 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) Administrator 688
14 การศึกษากระบวนการนำเข้า – ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ Administrator 1451
15 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าโรควัวบ้า (Bovine spongiform encephalopathy (BSE)) ในเนื้อและเครื่องในจากโคที่นำเข้าจากประเทศเบลเยี่ยม Administrator 901
16 การเฝ้าระวังเชื้อแซลโมเนลลาในไก่ไข่นำออกทางด่านกักกันสัตว์หนองคาย Administrator 704
17 คู่มือการวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายสัตว์จากระบบฐานข้อมูล e-Movement โดยซอฟท์แวร์ Pajek และ R Administrator 1300
18 การวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายโค กระบือในพื้นที่ระดับตำบลของประเทศไทย Administrator 902
19 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเข้าเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness (AHS) ผ่านการนำเข้าม้าที่ด่านกักกันสัตว์สุวรรณภูมิ Administrator 1170
20 การประเมินความเสี่ยงต่อโรคแอนแทรกซ์จากการนำเข้าหนังสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง Administrator 1151
21 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย Administrator 1605
22 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนาเข้าและแพร่กระจายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิดสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในลูกไก่พันธุ์มีชีวิตที่นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ Administrator 1399
23 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ สาหรับ สถานพยาบาลสัตว์ สถานประกอบการผลิต นาเข้า หรือขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ Administrator 544
24 การศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย Administrator 1576
25 การนำออก สัตว์และซากสัตว์ ระหว่างประเทศ Administrator 19442
26 การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 Administrator 51866
27 การนำผ่านสัตว์และซากสัตว์ ระหว่างประเทศ Administrator 4840
28 การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนของสารเมลามีนในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ Administrator 2433
29 การศึกษาการจับกุมโรงชำแหละไก่เถื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา Administrator 2359
30 ลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 Administrator 1491
 
icon-fee
............................................................................
icon-banner-raw2558
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-banner-02
............................................................................
icon-banner-03
...........................................................................
icon-banner-04
...........................................................................
icon-banner-05
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???