ประวัติความเป็นมา

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:45 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

    ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔  มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบราชการ  กรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ  โดยมีส่วนราชการ ๕ กอง  ในส่วนกลางคือ  สำนักงานเลขานุการกรม  มี ๓ แผนก  กองสัตวรักษ์มี ๓ แผนก  กองควบคุมโรคระบาดมี ๒ แผนก  กองทดลองและค้นคว้ามี ๓ แผนก  และกองวัคซีนและซีรั่ม  มี ๓ แผนก  เพิ่มราชการส่วนภูมิภาคขึ้น ๒ หน่วยงาน คือสัตวแพทย์จังหวัดและสัตวแพทย์อำเภอ

       ด่านกักกันสัตว์  ได้เริ่มมีการตั้งมาก่อนแล้วประมาณปี ๒๔๖๗  ในสมัยที่มิสเตอร์อาร์.พี.โจน เข้ามาเป็นที่ปรึกษาสัตวแพทย์  เพื่อดำเนินงานด้านการควบคุมกักกรองโรคสัตว์ภายในประเทศและตรวจควบคุมการส่งสัตว์ในต่างประเทศ   ถึงสิ้นยุคนี้ปรากฏคือ  จำนวน ๘ แห่ง  ได้แก่ ด่านกักสัตว์โคกคลี  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ด่านกักสัตว์บางมูลนาค  อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร ด่านกักสัตว์ตำบลปะคำ   อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ด่านกักสัตว์มวกเหล็ก  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่านท่าออกหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ด่านท่าออกปัตตานี  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  และด่านท่าออกบางคอแหลม  อำเภอยานนาวา  จังหวัดพระนคร

      ๒๐ สิงหาคม ๒๔๙๕  ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์  ในสังกัดกระทรวงเกษตร  แบ่งส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ๗ กอง  กองควบคุมโรคระบาดมี ๒ แผนก

      ๑๑ มกราคม ๒๔๙๗  ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์  ในสังกัดกระทรวงเกษตร  ตามมาตรา ๓ ให้แบ่งส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ๗ กอง  กองควบคุมโรคระบาดมี ๒ แผนก

      ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๐  มีพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตร  แบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลางออกเป็น ๘ กอง  กองควบคุมโรคระบาดมี ๒ แผนก

      มีการตั้งหน่วยปราบโรค  จำนวน ๕ หน่วยๆ ละประมาณ ๓๐ คน  ขึ้นตรงกับกองควบคุมโรคระบาด  โดยระดมทุกหน่วยเพื่อมาช่วยกันปราบโรคปากและเท้าเปื่อย  ในพื้นที่เขต ๗ คือจังหวัดสุพรรณบุรี  ราชบุรี  กาญจนบุรี  และเพชรบุรี  เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดลงสู่ภาคใต้ (ได้ประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาดเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๙) ต่อมาได้มีการตั้งหน่วยปราบโรคเพิ่มเติมอีก ๔ หน่วย รวมเป็น ๙ หน่วย  ซึ่งได้ปฏิบัติงานปราบโรคในเขตกันชน (buffer zone) รอยต่อกับภาคใต้  เพื่อป้องกันและกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อยไม่ให้ลงสู่เขตปลอดโรค  รวมทั้งได้มีการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์เป็นระยะๆ ตามจังหวัดรายทาง  เพื่อลงสู่ภาคใต้  เช่น  ด่านชะอำ  จังหวัดเพชบุรี  ด่านหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขัน์  และด่านท่าแซะ จังหวัดชุมพร  เป็นต้น  ทั้งนี้หน่วยปราบโรคนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องไปถึงทศวรรษที่ ๔ 

วันที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๒๒  ประกาศพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กระทรวงเกษตรเดิม)  ราชการบริหารส่วนกลาง  รวมเป็น ๑๓ กอง  กองควบคุมโรคระบาด เป็น ๑ ใน ๑๓ กอง
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๗ ได้มีพระราชกฤษฎีกา  แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ ส่วนกลางมี ๑๔ กอง กองควบคุมโรคระบาดเป็น ๑ ใน ๑๔ กอง
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานบริหารราชการส่วนกลางรวมเป็น ๑๖ หน่วยงาน  กองควบคุมโรคระบาด  เป็น ๑ ใน ๑๖ หน่วยงานและมีการยกระดับงานสัตวแพทย์สาธารณสุขขึ้นเป็นกองใหม่  กองสัตวแพทย์สาธารณสุข
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕  ได้มีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและและสหกรณ์  แบ่งส่วนราชการออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน ๒๔ หน่วยงาน  มีทั้งเพิ่มหน่วยงานใหม่และยกระดับหน่วยงานจากกองเป็นสำนัก  เช่น ยกระดับกองควบคุมโรคระบาดและกองสัตวรักษ์เดิมขึ้นเป็นสำนักควบคุม  ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์(สคบ.)
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรมปศุสัตว์มีคำสั่งให้ส่วนสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ สคบ. ยกระดับเป็นกองปศุสัตว์ต่างประเทศ (กปต.)
วันที่ ๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๔  มีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้แบ่งส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนกลางจำนวน ๒๕ หน่วยงาน  สำนักควบคุม  ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์เป็น ๑ ใน ๒๕ หน่วยงาน
วันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕  มีการแบ่งส่วนราชการภายใน  สำนักควบคุม  ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  โดยแยกส่วนควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกัน  ยกระดับเป็นกองสารวัตรและกักกัน (กสก.)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 20:44 น.