ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:45 น. ผู้ดูแลระบบ กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ - ตรวจรับรองสถานกักสัตว์-ซากสัตว์ ปี 2556
พิมพ์
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2555

     เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการกักกันตรวจสอบสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยซากสัตว์ ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศ รวมถึงกรณีการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ของประเทศไทย และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (3) และข้อ 15 (3) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการนำเข้า
นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับความในข้อ 16 (1) (ง) และข้อ 16 (3) (จ) แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2546 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ยกเว้นสัตว์ประเภทกบ กุ้ง จระเข้ ตะพาบน้ำ เต่า ปลา ปู หอย รวมถึงสัตว์น้ำประเภทอื่นที่จะได้มีการกำหนดให้เป็นสัตว์ชนิดอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

“ซากสัตว์” หมายความว่า ซากสัตว์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

“สถานกักกันสัตว์” หมายความว่า สถานที่ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้การรับรองสำหรับใช้กักกันสัตว์เพื่อให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ตรวจสุขภาพสัตว์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อการนำเข้าในราชอาณาจักรหรือนำออกนอกราชอาณาจักร หรือเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด

“ที่พักซากสัตว์” หมายความว่า สถานที่ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้การรับรองสำหรับใช้พักซากสัตว์เพื่อให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ตรวจพยาธิสภาพของโรคระบาด โดยวัตถุประสงค์เพื่อการนำเข้าในราชอาณาจักร หรือนำออกนอกราชอาณาจักร และให้หมายรวมถึงสถานที่ตัดแต่ง บรรจุหีบห่อและเก็บรักษาซากสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดด้วย

     downdiskดาวโหลด ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2555
     downdiskดาวโหลด ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
     downdiskดาวโหลด ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2554ศิริพร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2014 เวลา 23:22 น.