แผนพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 2
แผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

 

แผนพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 2

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 2/2565

 1. ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน กองสารวัตรและกักกัน
 2. แบบติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2565 

  หลักฐานการดำเนินงาน
 3. ด่านกักกันสัตว์ชุดที่ 1
 4. ด่านกักกันสัตว์ชุดที่ 2
 5. ด่านกักกันสัตว์ชุดที่ 3
 6. ด่านกักกันสัตว์ชุดที่ 4
 7. ด่านกักกันสัตว์ชุดที่ 5
 8. ด่านกักกันสัตว์ชุดที่ 6 
 9. ด่านกักกันสัตว์ชุดที่ 7 
 10. ด่านกักกันสัตว์ชุดที่ 8
 11. ด่านกักกันสัตว์ชุดที่ 9
 12. ด่านกักกันสัตว์ชุดที่ 10
 13. ด่านกักกันสัตว์ชุดที่ 11

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

 

 แผนพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1

 

  

 

 

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1/2565