ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) ขัดข้อง
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

announceNID

          ด้วย ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) เกิดความขัดข้องส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ NID ซึ่งขณะนี้ผู้ดูแลระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด ที่ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในราชอาณาจักร ไม่สามารถระบุหมายเลข NID ประกอบการเคลื่อนย้ายได้

         เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในราชอาณาจักร กองสารวัตรและกักกัน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในราชอาณาจักร ตามปกติและให้ระบุหมายเลขประจำตัวสัตว์โดยการเขียนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ ลงนามกำกับ เมื่อระบบสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ กองสารวัตรและกักกันจะประกาศให้ทราบ ต่อไป