แผนงบการปฏิบัติงานปี 2565
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์
emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

 icon peple แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  icon peple ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

   

 ลำดับ  หน่วยงาน  แผนงาน  ผลผลิต  กิจกรรม 
 1.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
 2.  ด่านกักกันสัตว์ 59 ด่าน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
 3.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กสก.)
 4.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด่านกักกันสัตว์)

 


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104