IDP กองสารวัตรและกักกัน ประจำปี 2561 (รอบที่ 2)

รายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ

รายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร 

 
............................................................................................................................................................................................................


 

IDP กองสารวัตรและกักกัน ประจำปี 2561 (รอบที่ 1)
รายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ

รายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร