emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 

 123121212


วัน ศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีส่งมอบและ เปิดศูนย์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตาม โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

           ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองหาด ที่อนุเคราะห์ พื้นที่ในการก่อสร้าง และขอขอบคุณสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เป็นอย่างสูงที่ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ จากการกล่าวรายงานของท่านปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ทำให้ทราบถึงความ เสียหายทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย เป็นมูลค่ามหาศาลนับแสนล้านบาท ยังไม่นับรวม ผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศที่จะเกิดขึ้น หาก โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African swine fever ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องมีแผนการรับมือที่ดีเพราะจะส่งผลกระทบต่อเกษตกรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวนมาก

        กำหนดมาตรการ ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ให้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย โดยการสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตามความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เป็นมาตรการที่ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการ ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าประเทศได้

 

 

       โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever หรือ ASF เป็นโรค ที่ไม่ติดต่อสู่คนแต่เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกรอย่างรุนแรงและรวดเร็ว หากสุกรติดโรค แล้วจะทำให้สุกรตายทุกตัว เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยังไม่มียารักษาที่จำเพาะ รวมถึงเชื้อโรคมีขนาดใหญ่จึงตายยากทำให้สามารถอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้ นานหลายเดือน สำหรับในปี พ.ศ.2522 จากรายงานของ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE พบว่ามีรายงานการระบาดของโรคในทวีปยุโรป จำนวน 9 ประเทศ พบการระบาด จำนวน 141 ครั้ง และในทวีปเอเชีย จำนวน 4 ประเทศ พบการระบาดจำนวน 36 ครั้ง ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 ครั้ง ประเทศมองโกเลีย จำนวน 2 ครั้ง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 13 ครั้ง และราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 1 ครั้ง

 

      กรมปศุสัตว์ซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์และผลผลิตด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตด้านการปศุสัตว์ที่เพียงพอ มีคุณภาพและ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในการส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยตามลำดับ ดังนี้

  • 1.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (war room) ทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด
  • 2.ประกาศให้ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
  • 3.ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปและประชุมชี้แจงเกษตรกรถึงอันตรายและ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาดเกิดการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย 
  • 4.ตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรทุกฟาร์มและให้คำแนะนำเพื่อปรับระบบการเลี้ยง ให้มีระบบป้องกันโรคที่ดี
  • 5.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวต่างชาติมิให้นำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ติดตัวเข้าประเทศไทย

 

ภาพกิจกรรม