emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

                            ชนิดผลิตภัณฑ์     ประเทศที่อนุญาต     รายชื่อแหล่งผลิต
 สัตว์  ซากสัตว์
 Breeding Cattle  - ออสเตรเลีย

 รายละเอียดเอกสารแนบ  

 - ฝรั่งเศส  รายละเอียดเอกสารแนบ
 
     
       
 Breeding Pig  -  ฝรั่งเศส  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  แคนาดา  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ Update : 2-4-2564
   -  อังกฤษ  รายละเอียดเอกสารแนบ
       
 Day old Chick and Hatching egg  -  ออสเตรเลีย  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  เดนมาร์ก   รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  ฟินแลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  ฝรังเศส รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  ฮังการี  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  เนเธอร์แลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  นิวซีแลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  โปแลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  สเปน  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  อังกฤษ  รายละเอียดเอกสารแนบ   
   -  สหรัฐอเมริกา  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  เยอรมัน  รายละเอียดเอกสารแนบ
       
 Day old Duck and hatching egg  -  เนเธอร์แลนด์   รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  อังกฤษ   รายละเอียดเอกสารแนบ
       
 Bovine Semen  -  เดนมาร์ก Denmark    รายละเอียดเอกสารแนบ
 -  -  ออสเตรเลีย   รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  แคนาดา 

 รายละเอียดเอกสารแนบ Update : 7-07-2564

   -  ฝรั่งเศส   รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  เนเธอร์แลนด์   รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  อังกฤษ   รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  สหรัฐอเมริกา 

 1. รายละเอียดเอกสารแนบ
 2. รายละเอียดเอกสารแนบ   Update : 9-3-2564

       
 Porcine Semen  -  เดนมาร์ก Denmark   รายละเอียดเอกสารแนบ Update : 14-6-2564
 -  -  แคนาดา   รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  ฝรั่งเศส   รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  เนเธอแลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ Update : 13-5-2564
   -  อังกฤษ   รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
Salted pork and ovine casing Production    เนเธอแลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
Porcine Semen goats and sheep    ประเทศสเปน  รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
       
 -  ฺฺBovine Offal  ฝรั่งเศส (France)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ  Update : 08-22-2564
 -  ฺBeef  ฝรั่งเศส (France)  2. รายละเอียดเอกสารแนบ  
 -  ฺ-  ฝรั่งเศส (France)  3. รายละเอียดเอกสารแนบ  
     เนเธอร์แลนด์   รายละเอียดเอกสารแนบ   
     อังกฤษ   รายละเอียดเอกสารแนบ  update : 24-5-2564
     สหรัฐอเมริกา   รายละเอียดเอกสารแนบ
     ญี่ปุ่น (JAPAN)   รายละเอียดเอกสารแนบ update : 16-8-2564
     ออสเตรเลีย (Australia)   รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
   Beef and their edible products  อาร์เจนตินา  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
     ฮอนดูรัส   รายละเอียดเอกสารแนบ 
     ญี่ปุ่น (๋JAPAN)  รายละเอียดเอกสารแนบ Update : 16-8-2564
     นิวซีแลนด์    รายละเอียดเอกสารแนบ 
     นิการากัว   รายละเอียดเอกสารแนบ
     เบลเยียม (Belgian)   รายละเอียดเอกสารแนบ  
     บราซิล (Brazil)   รายละเอียดเอกสารแนบ Upade 24-2-2564
       
   Mutton Meat  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
     นิวซีแลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     อังกฤษ  รายละเอียดเอกสารแนบ  update : 24-5-2564
       
   Cervine Meat    นิวซีแลนด์   รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
   Foie Gras  ฝรั่งเศส   รายละเอียดเอกสารแนบ 1
 รายละเอียดเอกสารแนบ 2
 รายละเอียดเอกสารแนบ 3 
 รายละเอียดเอกสารแนบ 4   
     ฮังการี  รายละเอียดเอกสารแนบ Update : 8-9-2564
       
   Dried cured Pork   อิตาลี   รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
 
 Pork  ญี่ปุ่น (Japan)  > รายละเอียดเอกสารแนบ  
 
 Edible Pork Offal and Pork Products
 สเปน  > รายละเอียดเอกสารแนบ Update : 13-7-2564
       
 
 Ovine Meat
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  > รายละเอียดเอกสารแนบ   
 
 Caprine meat
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  > รายละเอียดเอกสารแนบ   
 
 Cervine meat (for animal feed)
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  > รายละเอียดเอกสารแนบ