แผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

 
  1. แผน– ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
 

.