emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

IMG1 6872

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017
และการเตรียมคามพร้อมเพื่อขอรับรองตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

      เพื่อเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย ด้านกักกันสัตว์ชายแดน จำนวน 10 ด่าน 13 ห้องปฏิบัติการ และด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ที่มีการนำเข้า ส่งออก ด้วยการเก็บตัวอย่างสินค้า และนำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ที่อาจแพร่กระจายมาจากนอกราชอาณาจักร ซึ่งห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์ดังกล่าว ควรจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีการบริหารงานด้านการวิเคราะห์ และทดสอบอย่างมือ อาชีพ ผลการทดสอบรับประกันคุณภาพความถูกต้อง แม่นยำ ก่อให้เกิดความพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ และมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของสากลสามารถส่งเสริมการควบคุมป้องกัน โรคปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017

โพสต์โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ เมื่อ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2020