emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

banner jabgroup3

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา
1. ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ผ่านจุดตรวจสัตว์
2. ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. งานบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่
- พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
- พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
- พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
- พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510
4. โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
งานควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและเกิดโรคซ้ำซาก
ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์/ฟาร์มเลี้ยงสัตว์/สถานที่พักซากสัตว์
7. โครงการโคบาลบูรพา
8. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย