emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

galleryngo01

กรมปศุสัตว์ัจับมือภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรอิสระจัดติวเข้มบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
โดยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเป็นนโยบายที่มีความสำคัญของกรมปศุสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมปศุัสัตว์เป็นผู้ปฏิบัติและขับเคลื่อนให้สำเร็จตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรอบคอบ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อนไปสู่กรดำเนินการกับผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังต้องระมัดระวังการปฏิบัติงานต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

ด้านนายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน มีนโยบายให้กองสารวัตรและกักกันเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมต่อสัตว์รวมถึงสวัสดิภาพสัตว์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างอย่างยิ่งกลุ่มองกรพัฒนาอิสระ (NGO) และภาคประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในงานด้านการช่วยเหลือปกป้อง คุ้มครองสัตว์

  • คุณกัญจนา ศิลปอาชา ผู้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน
  • คุณโรเจอร์ โลหนันทน์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสัตว์ (ไทย)
  • คุณเก๋ ชลลดา เมฆราตรี มูลนิธิเดอะวอยช์
  • คุณวราภรณ์ จิตตานนท์ ผู้แทนมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog)
  • คุณเอ็ดวิน วิก จากมูลนิธิเพื่อสัตว์ป่า

ตลอดจนอาจารย์ นักวิชาการเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีเกี่ยวกับสัตว์รวมถึงวิทยากรกรมปศุสัตว์ สำนักกฎหมาย สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มีความรู้ความเข้าใจ ถึงแนวทางการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถป้องกัน ป้องปรามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ต่อไป

วันที่ 29-30 มกราคม 2561
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ บางเขน กทม.

ภาพกิจกรรม 30/1/61ภาพกิจกรรม 29/1/61