รวมพลังต่อต้านการทุจริต
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 


 

dldanticorruption

วันที่ 9-12-2563 
กองสารวัตรและกักกัน บันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนโยบายของรัฐบาล และนโนบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์


 

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 กองสารวัตรและกักกัน จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564

โพสต์โดย สารวัตรกรมปศุสัตว์ เมื่อ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2020