emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

rabi control surin61

หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์

     หน่วยปฏิบัติงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 รายงานยอดการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน สุนัขแมว

วันที่ออก ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (มีเจ้าของ) รวม ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ) รวม รวม
ฉีดวัคซีน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด
ทำหมันสุนัข แมว (มีเจ้าของ) รวม ทำหมันสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ) รวม

รวม
ทำหมัน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด

 สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว
 เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย 
 23/4/2561  39  44  10  21  114  9  53  7  14  83 197  24  32  8  24  88  9  71  7  14  101 189
 24/4/2561  27  27  12  40  106  7  29  4  44 150  24  34  9  35  102  10  32  4  4  50 152
 25/4/2561  91  72  20  30  213  25  48  6;  6  85 298  27  53  13  30  123  24  37  3  6  70 193
 26/4/2561  135  109  54  96  395  14  45  5  15  79 474  21  66  14  37  138  8  60  6  12  86 224
 27/4/2561  54  38  17  32  141  10  50  0  3  63 204  14  32  8  26  80  18  70  0  2  90 170
 30/4/2561  78  69  23  16  186  38  31  0  2  71 257  19  53  6  18  96  52  94  0  1  147 243
 1/5/2561  67  96  57  67  287  45  26  29  6  106 393  25  56  18  30  129  3  74  0  33  110 239
 2/5/2561  17  12  3  2  34  13  44  6  14  77 111  25  76  12  43  156  13  23  6  14  56 212
 3/5/2561  9  7  9  12  37  27  59  6  10  138 175  9  27  13  38  87  27  95  6  10  138 225
 4/5/2561  15  25  8  33  81  4  18  0  9  31 112  18  53  11  40  122  4  18  0  9  31 153
รวมทั้งหมด  532  499  213  349  1,594  192   439  63  83  777 2,371  206  482  112  321  1,121  168  574  32  105  879 2,000 

 

ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุรินทร์

สุนัข ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  1,662  ตัว สุนัข ทำหมันสะสมทั้งหมด 1,430   ตัว
แมว ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  708  ตัว แมว ทำหมันสะสมทั้งหมด  570  ตัว
สัตว์อื่นๆ ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  1  ตัว สัตว์อื่นๆ ทำหมันสะสมทั้งหมด  0  ตัว
รวมทำวัคซีนสะสมทั้งหมด  2,371  ตัว รวมทำหมันสะสมทั้งหมด  2,000  ตัว

 

ภาพกิจกรรมโดยรวม