IDP : กองสารวัตรและกักกัน
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

แผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

 
  1. แผน– ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

การรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผุ้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DLD) กองสารวัตรและกักกัน

    1.1 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

    1.2 เนื้อหา (โรคลัมปี สกิน และการควบคุมและป้องกัน)

    1.3 เนื้อหา (การตรวจวินิจฉัยโรคลัมปีสกินทางห้องปฏิบัติการ)

    1.4 เนื้อหา (ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Movement)

    1.5 ภาพกิจกรรม

2. สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 2/2564

3. สรุปแบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง “โรค Lumpy Skin Disease และหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้าย”

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

 

 
  2. แผน– ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

การรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผุ้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

 

.

 


.......................................................................................................................................................................................................................................

 

 

แผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

 
  1. แผน– ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

การรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผุ้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

    2.1 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

    2.2 เนื้อหา

    2.3 ภาพกิจกรรม

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

4. หลักฐานขั้นตอนการติมตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

  

 
 
  2. แผน– ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

การรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผุ้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

 

.