แผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

 
  1. แผน– ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

การรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผุ้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

    2.1 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

    2.2 เนื้อหา

    2.3 ภาพกิจกรรม

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

4. หลักฐานขั้นตอนการติมตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

  

 
 

 

............................

 
  2. แผน– ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

การรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผุ้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

 

.