ประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

noti album01 หมายเหตุ สามารถสืบค้นข้อมูลประกาศชะลอในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://ratchakitcha.soc.go.th

    ประกาศชะลอ     ประกาศวันที่
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗
๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗
๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗
๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖
๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖
๘ พ.ย. ๒๕๖๖
๘ พ.ย. ๒๕๖๖
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖
๒ ต.ค. ๒๕๖๖
๒ ต.ค. ๒๕๖๖
๒ ต.ค. ๒๕๖๖
๒ ต.ค. ๒๕๖๖
๒ ต.ค. ๒๕๖๖
๒ ต.ค. ๒๕๖๖
๒ ต.ค. ๒๕๖๖
๒ ต.ค. ๒๕๖๖
๒ ต.ค. ๒๕๖๖
๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖